עזרה BlackBerry Curve 9370 9360 9350

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9350/9360/9370

Smartphones

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-26

SWD-20120926150726170

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

28

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

32

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

40

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

45

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

45

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

46

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

48

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

49

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

50

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

תועדוה

............................................................................................................................

52

ירוציק

ךרד

:

םיצבק

םיצבקו

םיפרוצמ

.....................................................................................................

54

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

......................................................................................

55

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

56

ירוציק

ךרד

:

ןפדפד

.............................................................................................................................

57

ירוציק

ךרד

:

שופיח

.............................................................................................................................

58

ירוציק

ךרד

:

תופמ

...............................................................................................................................

59

ירוציק

ךרד

:

חול

הנש

...........................................................................................................................

59

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

60

ןופלט

..........................................................................................................................................................

61

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

61

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

80

background image

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

84

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

84

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

86

תועדוה

........................................................................................................................................................

88

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

88

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

124

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

130

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

137

הידמ

.........................................................................................................................................................

138

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

138

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

156

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

160

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

160

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

164

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

165

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

165

םיפיט

:

ןפדפד

..................................................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

179

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

181

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

181

םיפיט

:

חול

הנש

...............................................................................................................................

190

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

191

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

193

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

202

background image

ןועש

..........................................................................................................................................................

204

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

204

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

208

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

209

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

209

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

209

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

209

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

210

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

210

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

210

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

211

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

213

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

213

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

213

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

214

הדלקה

......................................................................................................................................................

215

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

215

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

222

תדלקמ

......................................................................................................................................................

223

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

223

הפש

..........................................................................................................................................................

226

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

226

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

228

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

229

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

229

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

233

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

234

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

234

background image

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

235

תופמ

.........................................................................................................................................................

237

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

237

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

241

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

243

םימושיי

.....................................................................................................................................................

244

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

244

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

246

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

250

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

250

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

252

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

252

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

254

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

256

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

256

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

263

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

273

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

273

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

276

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

277

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

277

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

284

תייגולונכט

NFC

.........................................................................................................................................

287

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

NFC

..............................................................................................................

287

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

NFC

...........................................................................................................

293

background image

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

295

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

295

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

297

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

297

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

297

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

297

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

298

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

299

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

299

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

303

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

304

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

304

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

310

שופיח

.......................................................................................................................................................

311

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

311

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

315

החטבא

......................................................................................................................................................

316

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

316

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

346

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

348

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

348

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

348

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

349

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

349

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

349

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

351

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

351

background image

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

354

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

356

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

356

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

366

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

366

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

366

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

367

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

369

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי