BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - הוסף אנשי קשר באופן אוטומטי בעת הוספת אישורים או מפתחות PGP למאגר המפתחות

background image

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

ירגאמ

תוחתפמ

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןמז

בצקומ

תנזהל

תמסיס

רגאמ

תוחתפמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

תשגל

תוחתפמל

םייטרפ

רחאל

ןופלטהש

םכחה

BlackBerry

קחומ

תא

תמסיס

רגאמ

תוחתפמה

,

ךילע

דילקהל

תא

תמסיס

רגאמ

תוחתפמה

.

ףסוה

ישנא

רשק

ןפואב

יטמוטוא

תעב

תפסוה

םירושיא

וא

תוחתפמ

PGP

רגאמל

תוחתפמה

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ףיסוהל

שיא

רשק

תמישרל

ישנא

רשקה

תועצמאב

עדימה

רושיאמ

וא

חתפממ

PGP

אצמנה

רגאמב

תוחתפמה

.

המגודל

,

םא

ףיסות

רושיא

ירוביצ

לש

ךתימע

הדובעל

רגאמל

תוחתפמה

ךלש

,

ןופלטה

םכחה

לכוי

רוציל

ןפואב

יטמוטוא

תמושר

שיא

רשק

תללוכה

תא

םשה

,

ןוגראה

,

רפסמ

ןופלטה

תבותכהו

לש

ותוא

םדא

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

ירגאמ

תוחתפמ

.

3

.

רחב

תא

תבית

ןומיסה

ףסוה

תעדוה

אוד

"

ל

םע

רושיא

ישנאל

רשק

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

336

background image

יוניש

תורישה

שמשמה

תא

ןופלטה

םכחה

תדרוהל

םירושיא

םאתהב

ןוגראל

וילאש

התא

ךייש

,

ןכתיי

אלש

לכות

תונשל

תא

תורישה

ובש

שמתשמ

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ידכ

דירוהל

םירושיא

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

ירגאמ

תוחתפמ

.

3

.

הנש

תא

הדשה

תוריש

םירושיא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

לוטיב

יוביגה

רוזחשו