BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - הגדרה או שינוי סיסמת הטלפון החכם

background image

םינותנה

ךלש

תרבח

Research In Motion

הצילממ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

ץבוק

יוביג

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

עוציב

ינוכדע

הנכות

.

תרימש

ץבוק

יוביג

ינכדע

בשחמב

היושע

רשפאל

ךל

רזחשל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

הרקמב

לש

ןדבוא

,

הבינג

וא

קזנ

ןופלטב

םכחה

תובקעב

היעב

יתלב

היופצ

.

עדימ

רושק

הרדגה

וא

יוניש

תמסיס

ןופלטה

םכחה

,

317

יתחכש

תא

תמסיס

ןופלטה

םכחה

,

42

ןופלטה

םכחה

גיצמ

השקב

עצבל

תחיש

םוריח

ינאשכ

דילקמ

המסיס

,

346

הרדגה

וא

יוניש

תמסיס

ןופלטה

םכחה

םא

חכשת

תא

המסיסה

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

אל

לכות

רזחשל

התוא

.

ךתורשפאב

ספאל

תא

המסיסה

ילבמ

תעדל

תא

המסיסה

תיחכונה

לע

-

ידי

הקיחמ

לש

ינותנ

ןופלטה

םכחה

.

תרבח

Research In Motion

הצילממ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

ץבוק

יוביג

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

עוציב

ינוכדע

הנכות

.

תרימש

ץבוק

יוביג

ינכדע

בשחמב

היושע

רשפאל

ךל

רזחשל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

הרקמב

לש

ןדבוא

,

הבינג

וא

קזנ

ןופלטב

םכחה

תובקעב

היעב

יתלב

היופצ

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה