BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - אפשרויות דחיפת דפדפן

background image

תויורשפאב

TLS

ךלש

.

לכות

ףיסוהל

וא

תונשל

םג

ןפואב

ינדי

רתא

טנרטניא

ךיושמה

רושיאל

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

TLS

.

ידכ

ךיישל

תינדי

רתא

טנרטניא

רושיאל

,

ןמס

תא

הדשה

ירושיא

חוקל

םירדגומה

תרירבכ

לדחמ

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

חראמ

.

הדשב

םש

חראמ

,

דלקה

תא

םש

רתא

טנרטניאה

.

הדשב

רושיא

,

רחב

רושיא

ךיושמה

ותואל

רתא

.

ץחל

לע

OK

.

ידכ

תונשל

תא

רתא

טנרטניאה

ךיושמה

רושיאל

םיוסמ

,

ןמס

טירפ

המישרב

ירושיא

חוקל

םירדגומה

תרירבכ

לדחמ

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

.

הנש

תא

רושיאה

.

ץחל

לע

OK

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפיחד

ןפדפד

תודוא

תפיחד

ןפדפד

תפיחד

ןפדפד

תדעוימ

ףוחדל

עדימ

םושיימ

טנרטניא

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

עגרב

עדימהש

השענ

ןימז

.

המגודל

,

ךתורשפאב

לבקל

םינוכדע

יבגל

תויזחת

גזמ

ריווא

,

יריחמ

תוינמ

וא

יקזבמ

תושדח

.

רשאכ

ןופלטה

םכחה

לבקמ

ןוכדע

,

העדוה

השדח

לש

תפיחד

ןפדפד

היושע

עיפוהל

תמישרב

תועדוהה

וא

למסש

ךסמב

תיבה

וא

תמישרב

םימושייה

יושע

תונתשהל

תואכ

ךכל

עדימש

שדח

ןימז

.

םושייי

טנרטניאה

יושע

םג

ףוחדל

תא

עדימה

ןכדועמה

ןומטמל

ןפדפדה

ךלש

ילבמ

עדייל

ךתוא

.

םא

עדימ

ףחדנ

לא

ןומטמ

ןפדפדה

ךלש

,

עדימה

היהי

ןימז

ןופלטב

םכחה

םג

רשאכ

ןופלטה

םכחה

וניא

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

.

ימושיי

טנרטניא

םישמתשמ

תפיחדב

ןפדפד

ךרוצל

הפיחד

תיטמוטוא

לש

םינוכדע

ןופלטל

םכחה

,

אלא

םא

תלרטנ

תא

תפיחד

ןפדפד

.

ןופלטה

םכחה

ךמות

םיגוסב

םינוש

לש

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

.

תועדוה

לע

תניעט

תוריש

לעו

ןויצ

תוריש

תוללוכ

עדימ

ןכדועמ

.

תועדוה

תופסונ

לש

תפיחד

ןפדפד

תוללוכ

תועדוה

תועיפומה

ןומטמב

ןפדפדה

ךלש

.

תויורשפא

תפיחד

ןפדפד

תורשפא

רואית

דבע

MDS

רדגה

םא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

לבקי

תועדוה

הפיחד

לש

ןפדפד

המ

-

BlackBerry Enterprise

Server

וא

ה

-

BlackBerry Internet Service

.

יחראמ

MDS

רדגה

םא

ןופלטה

םכחה

לבקי

תועדוה

הפיחד

לכמ

יעפומ

BlackBerry Enterprise Server

וא

יתוריש

טנרטניאה

לש

BlackBerry

.

דבע

SMSC

רדגה

םא

ןופלטה

םכחה

לבקי

תועדוה

הפיחד

תוססובמ

SMS

.

ךירדמ

שמתשמל

ןפדפד

176

background image

תורשפא

רואית

יחראמ

SMSC

רדגה

וליאמ

יחראמ

SMSC

לבקי

ןופלטה

םכחה

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

.

ידכ

לבקל

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

חראממ

SMSC

יפיצפס

,

דלקה

תא

רפסמ

ןופלטה

לש

חראמ

ה

-

SMSC

.

דבע

IP

רדגה

םא

ןופלטה

םכחה

לבקי

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

ימושייש

טנרטניא

םיחלוש

ךרד

רעש

WAP

.

יחראמ

IP

רדגה

וליאמ

ירעש

WAP

ןופלטה

םכחה

לבקי

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

.

ידכ

לבקל

תועדוה

תפיחד

ןפדפד

חראממ

IP

יפיצפס

,

דלקה

תא

תבותכ

ה

-

IP

רובע

רעש

ה

-

WAP

.

תתבשה

תפיחד

ןפדפד

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה