BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - הודעה משפטית

background image

םייפרגופיט

,

םיינכט

וא

םירחא

דועיתב

הז

.

הרטמב

ןגהל

לע

עדימה

יניינקה

ידוסהו

ו

/

וא

לע

תודוסה

םיירחסמה

לש

תרבח

RIM

,

ןכתיי

דועיתש

הז

ראתמ

םיטביה

םימיוסמ

לש

תייגולונכט

RIM

םיחנומב

םייללכ

.

תרבח

RIM

תרמוש

המצעל

תא

תוכזה

תונשל

תעמ

תעל

תא

עדימה

לולכה

דועיתב

;

םע

תאז

,

תרבח

RIM

הניא

תבייחתמ

עצבל

ךרובע

לכ

םייוניש

,

םינוכדע

,

םירופיש

וא

תופסות

תורחא

ןיעמ

הלא

דועיתב

,

תעמ

תעל

וא

ללכב

.

דועית

הז

יושע

ליכהל

תוינפה

תורוקמל

עדימ

,

הרמוח

וא

הנכות

,

םירצומ

וא

םיתוריש

לש

דצ

ישילש

,

תוברל

םיביכר

ןכותו

ןוגכ

ןכות

ןגומה

לע

ידי

תויוכז

םירצוי

ו

/

וא

ירתא

טנרטניא

לש

דצ

ישילש

)

םינוכמה

ןלהל

םשב

ללוכ

'

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

.('

תרבחל

RIM

ןיא

הטילש

לע

'

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

'

איהו

הניא

תיארחא

אשונל

הז

,

תוברל

ךא

אל

קר

ןכותל

,

קוידל

,

תויצל

יקוחל

תויוכז

םירצוי

,

תומיאתל

,

םיעוציבל

,

תונמיהמל

,

תויקוחל

,

תוניגהל

,

םירושיקל

וא

לכל

טביה

רחא

ןיינעב

'

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

.'

תללכה

הינפה

ל

'

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

'

דועיתב

הז

הניא

הדיעמ

לע

רושיא

םירצומה

םיתורישהו

לש

דצה

ישילשה

וא

לע

רושיא

דצה

ישילשה

לע

ידי

RIM

לכב

ןפוא

אוהש

.

טעמל

םא

רבדה

רוסא

ןפואב

שרופמ

לע

יפ

ןידה

לחה

םוחתב

טופישה

ךלש

,

םיללשנ

תאזב

לכ

יאנת

,

רושיא

,

תוירחא

,

גצמ

וא

תוברע

לכמ

גוס

,

שרופמב

וא

אללכמ

,

ללכבו

הז

,

ךא

אל

קר

,

לכ

יאנת

,

רושיא

,

תוירחא

,

גצמ

וא

תוברע

רבדב

תודימע

,

המאתה

הרטמל

וא

שומיש

םימיוסמ

,

תוריחס

,

תוכיא

תב

רכמ

,

יא

-

הרפה

,

תוכיא

תעיבשמ

ןוצר

,

וא

ראות

,

וא

םיעבונה

ןונקתמ

וא

גהונמ

וא

ןפואמ

לוהינ

םיקסעה

וא

ךירדמ

שמתשמל

העדוה

תיטפשמ

369

background image

גהונמ

ירחסמ

,

וא

םירושקה

דועיתל

וא

שומישל

דועיתב

,

וא

םיעוציב

וא

רדעיה

םיעוציב

לש

הנכות

,

הרמוח

,

תוריש

וא

םירצומ

םיתורישו

םהשלכ

לש

דצ

ישילש

וא

יעוציבל

םיתוריש

םהשלכ

םירכזומה

תאזב

.

ןכתיי

שיש

ךל

תויוכז

תופסונ

תונתשמה

הנידממ

הנידמל

רוזאמו

רוזאל

.

ןידה

ימוחתב

טופיש

םימיוסמ

יושע

רוסאל

לע

הלילש

וא

הלבגה

לש

תוירחא

אללכמ

.

ףופכב

רתומל

לע

יפ

ןיד

,

לכ

תויוברעה

וא

םיאנתה

םירושקה

דועיתל

םניאש

םינתינ

הלילשל

רדגומכ

ליעל

,

ךא

םינתינ

הלבגהל

,

םילבגומ

םיעשתל

)

90

(

םוי

ךיראתהמ

וב

תלביק

הנושארל

תא

דועיתה

וא

תא

טירפה

הווהמה

תא

אשונ

העיבתה

.

הדימב

תיברמה

תרתומה

לע

יפ

ןיד

םוחתב

טופישה

ךלש

,

םושב

הרקמ

RIM

אל

אשית

תוירחאב

ןיגב

לכ

גוס

לש

קזנ

רושקה

דועיתל

הז

וא

שומישל

וב

,

וא

םיעוציבל

וא

רדעה

םיעוציב

לש

הנכות

,

הרמוח

,

תוריש

וא

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

םירכזומה

ןאכ

,

תוברל

ךא

אל

קר

םיקזנ

םיאבה

:

םיקזנ

םירישי

,

םייתאצות

,

םייתפומ

,

םייבגא

,

םיפיקע

,

םידחוימ

,

ימד

קזנ

םיישנוע

,

וא

ימד

קזנ

תוביסנב

תורימחמ

,

ימד

קזנ

ןיגב

ןדבוא

םיחוור

וא

תוסנכה

,

יא

-

שומימ

ןוכסיח

יופצ

,

תתבשה

קסעה

,

ןדבוא

עדימ

יקסע

,

ןדבוא

תונמדזה

תיקסע

,

וא

ןדבוא

וא

התחשה

לש

םינותנ

,

יא

-

רודיש

וא

יא

-

הלבק

לש

םינותנ

,

תויעב

תורושקה

םימושייל

םישמשמה

דחיב

םע

םירצומ

וא

םיתוריש

לש

RIM

,

תויולע

התבשה

,

ןדבוא

שומישה

םירצומב

וא

םיתוריש

לש

RIM

וא

קלחב

םהמ

וא

יתורישב

ןמז

ריווא

,

תולע

תורוחס

תויפולח

,

תויולע

יוסיכ

,

םינקתמ

וא

םיתוריש

,

תולע

ןוה

,

וא

ןדבוא

יפסכ

המוד

,

ןיב

םא

םיקזנ

הלא

ויה

םוחתב

תויפיצה

וא

אל

ויה

םוחתב

תויפיצה

,

ףא

םא

תרבח

RIM

הלביק

הצע

עגונב

תורשפאל

םמויק

לש

םיקזנ

ןיעמ

הלא

.

הדימב

תיברמה

תרתומה

לע

יפ

ןיד

םוחתב

טופישה

ךלש

,

אל

ולוחי

לע

RIM

םוש

תובייחתה

,

הבוח

וא

תוירחא

ךיפלכ

ןיב

םא

יפל

יניד

םיזוח

,

ןיקיזנ

וא

תוירחא

תרחא

,

תוברל

תוירחא

ןיגב

תונלשר

וא

תוירחא

הדיפק

.

תולבגהה

,

תולילשה

יבתכו

רותיווה

ןאכ

ולוחי

) :

א

(

אלל

תולת

יפואב

לש

תליע

העיבתה

,

השירדה

וא

העיבתה

ךלש

,

תוברל

,

ךא

אל

קר

,

תרפה

הזוח

,

תונלשר

,

ןיקיזנ

,

תוירחא

הדיפק

וא

הירואית

תיטפשמ

תרחא

ורבגיו

לע

הרפה

תידוסי

וא

תורפה

תוידוסי

וא

יא

-

עוציב

לש

הרטמה

תידוסיה

לש

םכסה

הז

וא

לכ

הפורת

אוהש

ליכמ

;

ןכו

)

ב

(

לע

RIM

תורבחהו

תופנוסמה

הלש

,

םישרויה

,

םינוממה

,

םינכוסה

,

םיקפסהו

)

ללוכ

םיקפס

לש

יתוריש

ןמז

ריווא

(

ןהלש

,

םיציפמ

םישרומ

לש

RIM

)

םג

ללוכ

םיקפס

לש

יתוריש

ןמז

ריווא

(

םילהנמהו

,

םידבועה

םינלבקהו

םייאמצעה

לש

הלא

.

ףסונב

תולבגהל

תולילשלו

ליעל

,

ףא

להנמ

,

דבוע

,

ןכוס

,

ץיפמ

,

קפס

וא

ןלבק

יאמצע

לש

RIM

וא

הרבח

תפנוסמ

לש

RIM

אל

ואשי

תוירחאב

תעבונה

דועיתהמ

וא

הרושקה

וילא

.

ינפל

םושירה

יונמכ

לש

םירצומ

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

,

םתנקתה

וא

שומישה

םהב

,

ךתוירחאב

אדוול

קפסש

יתוריש

ןמז

ריווא

ךלש

םיכסה

ךומתל

לכב

תונוכתה

םהלש

.

םיקפס

םימיוסמ

לש

יתוריש

ןמז

ריווא

םניא

םיקפסמ

תוילנויצקנופ

לש

השילג

טנרטניאב

יונימב

םהש

םיעיצמ

ל

-

BlackBerry

®

Internet Service

.

ררב

לצא

קפס

תורישה

ךלש

יבגל

תונימזה

,

ירודיס

הדידנה

,

תוינכות

תורישה

תונוכתו

.

הנקתה

וא

שומיש

םירצומב

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

םע

םירצומ

םיתורישו

לש

RIM

םייושע

שורדל

ןוישיר

שומיש

טנטפב

,

ןמיס

רחסמ

,

תויוכז

םירצוי

וא

תונוישיר

םירחא

,

לע

תנמ

ענמיהל

העיגפמ

תויוכזב

לש

דצ

ישילש

וא

ןתרפה

.

ךתוירחאב

תידעלבה

טילחהל

םא

שמתשהל

םירצומב

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

ןכו

ררבל

םא

םישורד

םשל

ךכ

תונוישיר

לש

דצ

ישילש

.

םא

םישורד

תונוישיר

הלאכ

,

ךתוירחאב

שוכרל

םתוא

.

ןיא

ןיקתהל

וא

שמתשהל

םירצומב

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

ינפל

תשכרש

תא

לכ

תונוישירה

םיצוחנה

.

לכ

םירצומה

םיתורישהו

לש

דצ

ישילש

םיקפוסמה

םע

םירצומ

םיתורישו

לש

RIM

םיקפוסמ

ךתויחונל

ו

-

RIM

תקפסמ

םתוא

"

תומכ

םהש

"

אלל

םיאנת

,

םירושיא

,

תוירחא

,

םיגצמ

וא

תויוברע

לכמ

גוס

אוהש

,

שרופמב

וא

אללכמ

,

ו-

RIM

אל

תאשונ

תוירחאב

יהשלכ

סחיב

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

שומישה

ךלש

םירצומב

םיתורישו

לש

דצ

ישילש

ןגועמ

ךתמכסהב

םיאנתל

לש

תונוישיר

םידרפנ

םימכסהו

םירחא

םילחה

לע

ימרוג

דצ

ישילש

ףופכבו

םהילא

,

טעמל

םא

הלא

םיסוכמ

שרופמב

לע

ידי

ןוישיר

וא

םכסה

רחא

םע

RIM

.

תונוכת

תומיוסמ

תוראותמה

דועיתב

הז

תוכירצמ

הסרג

תילמינימ

לש

BlackBerry Enterprise Server

,

BlackBerry Desktop Software

ו/

וא

BlackBerry Device Software

.

יאנת

שומישה

לכב

רצומ

וא

תוריש

לש

RIM

םירדגומ

ןוישירב

דרפנ

וא

םכסהב

רחא

םע

RIM

לחה

םהילע

.

רבד

רומאהמ

דועיתב

הז

אל

דעונ

רובגל

לע

תוירחא

וא

םימכסה

םיבותכ

םישרופמ

םירחא

הקפיסש

RIM

רובע

םיקלח

רצוממ

וא

תוריש

לש

RIM

.

שומישב

תחת

ןוישיר

לש

QUALCOMM Incorporated

ףופכב

דחאל

וא

רתוי

ןמ

םיטנטפה

םינקירמאה

םיאבה

ו

/

וא

םיטנטפ

יווש

ךרע

תונידמב

תורחא

:

ךירדמ

שמתשמל

העדוה

תיטפשמ

370

background image

5,490,165

5,504,773

5,506,865

5,511,073

5,228,054

5,535,239

5,267,261

5,544,196

5,568,483

5,337,338

5,600,754

5,414,796

5,657,420

5,416,797

5,659,569

5,710,784

5,778,338

Copyright (c) 1999-2006

,

תצעומ

םינמאנה

לש

תטיסרבינוא

יוניליא

לכ

תויוכזה

תורומש

.

Iperf

-

תקידב

םיעוציב

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

האשרהה

תנתינ

תאזב

אלל

םולשת

לכל

םדא

רשא

גישמ

קתוע

לש

הנכותה

)

Iperf

(

לשו

יצבוק

דועיתה

םיוולנה

הילא

)

ןלהל

'

הנכותה

,('

לפטל

הנכותב

אלל

לכ

הלבגה

,

ללוכ

אלל

הלבגה

,

תוכז

שומישה

,

הקתעהה

,

יונישה

,

גוזימה

,

םוסרפה

,

הצפהה

,

יושיר

הנשמה

ו

/

וא

הריכמה

לש

םיקתוע

לש

הנכותה

,

ןכו

תוכזה

ריתהל

םישנאל

םהלש

קפוסת

הנכותה

תושעל

ןכ

,

ףופכב

םיאנתל

םיאבה

:

תוצפה

תורזוח

לש

דוק

רוקמה

תוביוחמ

רמשל

תא

תעדוה

תויוכז

םירצויה

העיפומה

ליעל

,

תא

תמישר

םיאנתה

תאו

יבתכ

רותיווה

םיאבה

.

תוצפהה

תורזוחה

תועצובמש

הרוצב

תיראניב

תוביוחמ

לופכשב

לש

תעדוה

תויוכז

םירצויה

ליעלש

,

לש

תמישר

םיאנתה

לשו

יבתכ

רותיווה

םיאבה

,

דועיתב

הוולנה

ו

/

וא

םירמוחב

םירחא

םיפרוצמה

הצפהל

.

ןיא

שמתשהל

םהיתומשב

לש

תטיסרבינוא

יוניליא

,

לש

NCSA

,

וא

לש

םימרותה

לש

םיפוג

הלא

ךרוצל

הכימת

וא

םודיק

לש

םירצומ

םירזגנש

הנכותמ

וז

,

אלל

רושיא

יפיצפס

ןתנייש

שארמ

בתכבו

.

הנכות

וז

תקפוסמ

'

תומכ

איהש

,'

אלל

לכ

תובייחתה

תשרופמ

וא

תזמורמ

,

ללוכ

,

ךא

אלל

הלבגה

,

תובייחתה

תזמורמ

עגונב

תוריחסל

,

המאתהל

הרטמל

תיפיצפס

וא

יאל

הרפה

.

םושב

הרקמ

אל

ואשי

ילעב

תויוכז

םירצויה

וא

םימרותה

תוירחאב

יהשלכ

ןיגב

העיבת

,

םיקזנ

וא

לכ

תובח

תרחא

,

ןיב

םא

הרוצב

תיזוח

וא

ןיגב

לכ

הלווע

איהש

,

רשא

םיעבונ

וא

םירושק

לכב

ךרד

איהש

הנכותב

וא

שומישב

לופיטבו

הב

.

ךירדמ

שמתשמל

העדוה

תיטפשמ

371

background image

PCRE

איה

תיירפס

תויצקנופ

תדעוימה

ךומתל

םייוטיבב

םייתרגש

,

ריבחתהש

הקיטנמסהו

םהלש

םיבורק

לככ

רשפאה

ריבחתל

הקיטנמסלו

לש

תפש

Perl 5

.

והז

טנאירו

JavaScriptCore

לש

תיירפס

PCRE

.

תישארב

הכרד

,

היירפס

וז

התייה

םנמא

קתעה

לש

PCRE

,

םלוא

תובר

תונוכתמ

ה

-

PCRE

ורסוה

הנממ

.

Copyright (c) 1997-2005

תטיסרבינוא

גדירבמייק

.'

לכ

תויוכזה

תורומש

.

הצפהה

תרזוחה

שומישהו

תורוצב

רוקמה

הרוצבו

תיראניבה

,

םע

םייוניש

םהידעלבו

,

םירתומ

דבלבו

ומייקתיש

םיאנתה

םיאבה

:

תוצפהה

תורזוחה

לש

דוק

רוקמה

תוכירצ

רמשל

תא

תעדוה

תויוכז

םירצויה

ליעלש

,

תא

תמישר

םיאנתה

תאו

בתכ

רותיווה

ןלהלש

.

תוצפה

תורזוח

תועצבתמה

הרוצב

תיראניב

תוביוחמ

לופכשב

תעדוה

תויוכז

םירצויה

ליעלש

,

תמישר

םיאנתה

בתכו

רותיווה

ןלהלש

,

דועיתב

ו

/

וא

םירמוחב

םיפרוצמ

םירחא

.

ןיא

שמתשהל

םהיתומשב

לש

תטיסרבינוא

גדירבמייק

,'

לש

Apple Inc

.

וא

לש

םימרותה

ךרוצל

הכימת

וא

םודיק

לש

םירצומ

םירזגנש

הנכותמ

וז

,

אלל

רושיא

יפיצפס

ןתנייש

שארמ

בתכבו

.

הנכות

וז

תקפוסמ

לע

-

ידי

ילעב

תויוכז

םירצויה

םימרותהו

"

תומכ

איהש

"

םהו

םירענתמ

לכמ

תובייחתה

תשרופמ

וא

תזמורמ

,

ללוכ

,

ךא

אלל

הלבגה

,

תובייחתה

תזמורמ

תוריחסל

תומיאתלו

הרטמל

תיפיצפס

.

םושב

הרקמ

אל

ואשי

ילעב

תויוכז

םירצויה

וא

םימרותה

תובחב

יהשלכ

ןיגב

םיקזנ

םירישי

,

םיפיקע

,

םייתביסנ

,

םידחוימ

,

םיישנוע

וא

םייתאצות

)

ללוכ

אלל

הלבגה

תשיכר

ןיבוט

וא

םיתוריש

םייפולח

;

ןדבוא

שומיש

,

םינותנ

וא

םיחוור

;

וא

הערפה

תולהנתהל

תיקסעה

,(

רשא

ומרגיי

לכמ

הביס

איהש

לעו

סיסב

לכ

הירואית

לש

תובח

,

ןיב

םא

הרוצב

תיזוח

וא

ןיגב

תוירחא

הדיפק

וא

לכ

הלווע

איהש

)

ללוכ

תונלשר

וא

לכ

הרוצ

תרחא

(

רשאו

םיעבונ

לכב

ךרד

ןמ

שומישה

הנכותב

וז

,

םג

םא

עדונ

םהל

שארמ

לע

תורשפא

תושחרתהה

לש

םיקזנ

ןיעמ

הלא

.

ןופלט

םכח

BlackBerry Curve 9350

,

רפסמ

םגד

RDS41CW

,

RDF31CW

,

וא

RDZ21CW

והז

רישכמ

ךמותה

ב

-

Wi-Fi

ףופכב

תולבגמל

שומיש

קלחב

תונידממ

דוחיאה

יפוריאה

.

BlackBerry Curve 9360

רפסמ

םגד

ןופלט

םכח

:

RDC71UW

,

RDC72UW

,

RDD71UW

,

REM71UW

וא

RDX71UW

והז

רישכמ

ךמותה

ב

-

Wi-Fi

ףופכב

תולבגמל

שומיש

קלחב

תונידממ

דוחיאה

יפוריאה

.

ןופלט

םכח

BlackBerry Curve 9370

,

רפסמ

םגד

:

RDR61CW

והז

רישכמ

ךמותה

ב

-

Wi-Fi

ףופכב

תולבגמל

שומיש

קלחב

תונידממ

דוחיאה

יפוריאה

.

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada

Research In Motion UK Limited

200 Bath Road

Slough, Berkshire SL1 3XE

United Kingdom

םסרופ

הדנקב

ךירדמ

שמתשמל

העדוה

תיטפשמ

372