BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - השבתת הבקשה המופיעה לפני קטיעת הודעה המוגנת על-ידי S/MIME או PGP

background image

םימתירוגלאה

הנפצהל

לש

תועדוה

תונגומה

לע

-

ידי

S/MIME

וא

PGP

רשאכ

העדוה

תחלשנ

רפסמל

םינעמנ

,

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

שמתשמ

םתירוגלאב

הנפצהה

ןושארה

ןמוסש

המישרב

רשאו

עודי

יכ

לכ

םינעמנה

םיכמות

וב

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

וא

PGP

.

3

.

הדשב

ינפוצ

םינכת

םירתומ

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

דילש

ןפוצ

ןכות

רתומ

דחא

וא

רתוי

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

דעומ

תעפוה

השקבה

תנזהל

המסיס

רגאמל

תוחתפמה

העדוהב

המותח

וא

תנפצומ

ןכתיי

שקבתתש

ןיזהל

תא

המסיסה

רגאמל

תוחתפמה

ךלש

לכב

םעפ

השענש

שומיש

רושיאב

וא

חתפמב

PGP

םייטרפ

רגאמב

תוחתפמה

,

לשמל

רשאכ

התא

חלוש

העדוה

המותח

וא

רשאכ

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

חנעפמ

תא

העדוהה

הלבקתהש

.

ךתורשפאב

לטבל

השקב

וז

וא

רידגהל

תא

השקבה

ךכ

עיפותש

םיתעל

תוקוחר

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תורדגה

החטבא

תומדקתמ

<

םירושיא

וא

תוחתפמ

PGP

.

3

.

ןמס

רושיא

וא

חתפמ

PGP

םייטרפ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

הנש

תמר

החטבא

.

ידכ

לטבל

תא

השקבה

ןיזהל

תא

המסיסה

רגאמל

תוחתפמה

,

רדגה

תא

תמר

החטבאה

ל

הכומנ

.

תגצהל

השקבה

קר

רשאכ

המסיסה

הניא

תנסחואמ

ןומטמב

וא

רשאכ

גפ

ופקות

לש

בצק

ןונערה

לש

יטירפ

רגאמ

תוחתפמה

,

רדגה

תא

תמר

החטבאה

ל

תינוניב

.

ידכ

גיצהל

תא

השקבה

דימת

,

רדגה

תא

תמר

החטבאה

ל

ההובג

.

5

.

ץחל

לע

OK

.

תתבשה

השקבה

העיפומה

ינפל

תעיטק

העדוה

תנגומה

לע

-

ידי

S/MIME

וא

PGP

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

וא

PGP

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

הדשב

בצמ

ךותיח

,

רחב

תורשפאב

חלש

לכב

תאז

וא

גצה

דוע

חלשו

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

שדחל

תא

תעפוה

השקבה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

בצמ

ךותיח

תועדוה

ל

גצה

השקב

שמתשמל

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

122

background image

תתבשה

השקבה

העיפומה

רשאכ

התא

שמתשמ

םירושיאב

וא

חתפמב

PGP

שומישהש

םהב

וניא

ץלמומ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

וא

PGP

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

חלש

הרהזא

יבגל

תויעב

םע

םירושיאה

ילש

וא

חלש

הרהזאה

יבגל

תויעב

םע

תוחתפמ

ה

-

PGP

ילש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תשקב

רושיא

הריסמ

יבגל

תועדוה

תומותח

םע

תנגה

S/MIME

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

S/MIME

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

שקב

ירושיא

S/MIME

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןורתפ

תויעב

:

תועדוה

תונגומה

לע

-

ידי

S/MIME

ו

-

PGP

תויורשפא

המיתח

הנפצהו

תומיוסמ

ןניא

תונימז

ןופלטב

םכחה

ילש

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

ןובשחש

ראודה

ינורטקלאה

שמשמה

ךתוא

ךמות

לכב

תויורשפא

המיתחה

הנפצההו

.

םא

התא

שמתשמ

גוויסב

תועדוה

,

אדו

גוויסש

תועדוהה

ךמות

תויורשפאב

המיתחה

הנפצההו

תויוצרה

.

הסנ

שמתשהל

גוויסב

העדוה

רחא

.

ינניא

חילצמ

חותפל

ץבוק

ףרוצש

העדוהל

תנפצומ

ןכתיי

אלש

חילצת

חותפל

ץבוק

ףרוצש

העדוהל

תנפצומ

תוביסהמ

תואבה

:

להנמ

תכרעמה

רידגה

תויורשפא

תוענומש

ךממ

חותפל

םיצבק

םיפרוצמ

תועדוהב

תונפצומ

.

העדוהה

הנפצוה

תועצמאב

םתירוגלא

ש

ךמתנ

.

תגצהל