BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - התרת הודעות מאנשי קשר הכלולים ברשימת אנשי הקשר או ברשימת השולחים המותרים

background image

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תמוח

שא

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

םא

תבית

ןומיסה

לעפה

אל

הרחבנ

,

רחב

הב

.

4

.

עטקמב

תמיסח

תועדוה

תוסנכנ

,

רחב

גוס

העדוה

דחא

וא

רתוי

.

5

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

ישנא

רשק

וא

תא

תבית

ןומיסה

תובותכ

,

ירפסמ

ןופלט

,

וא

ירפסמ

PIN

םייפיצפס

.

6

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפסוה

שיא

רשק

תמישרל

םיחלושה

םירתומה

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

החטבא

<

תמוח

שא

.

3

.

עטקמב

יללכ

,

םא

תבית

ןומיסה

לעפה

אל

הרחבנ

,

רחב

הב

.

4

.

עטקמב

תמיסח

תועדוה

תוסנכנ

,

רחב

גוס

העדוה

דחא

וא

רתוי

.

5

.

עטקמב

םיגירח

,

רחב

תביתב

ןומיסה

תובותכ

,

ירפסמ

ןופלט

,

וא

ירפסמ

PIN

םייפיצפס

.

6

.

ץחל

לע

ףסוה

.

7

.

שקה

לע

שקמה

.

8

.

ץחל

לע

דחא

יטירפמ

טירפתה

םיאבה

:

תפסוה

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

תפסוה

רפסמ

ןופלט

תפסוה

PIN

9

.

תביתב

ודה

-

חיש

ןזה

גירח

שדח

,

דלקה

תא

יטרפ

שיא

רשקה

.

10

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

11

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

12

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

סופיא

הנומ

העדוה

המסחנש

םא

םוסחת

תועדוה

,

הנומ

תועדוהה

תומוסחה

בקוע

רחא

רפסמ

תועדוהה

ןופלטהש

םכחה

BlackBerry

םסח

.

ןתינ

רידגהל

תא

הנומ

תועדוהה

תומוסחה

הרזחב

ךרעל

ספא

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה