BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - מחיקת דואר אלקטרוני בטלפון החכם וביישום הדואר האלקטרוני במחשב

background image

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

ךמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

ןורתפ

תויושגנתה

אודב

"

ל

.

3

.

םא

עיפומ

הדשה

יתוריש

תועדוה

,

רדגה

ותוא

ןובשחל

ראודה

ינורטקלאה

םיאתמה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רסה

םיטירפ

וקחמנש

.

תקיחמ

ראוד

ינורטקלא

ןופלטב

םכחה

םושייבו

ראודה

ינורטקלאה

בשחמב

ןתינ

רידגהל

תא

תורשפאה

'

קחמ

ב

'

דרפנב

רובע

לכ

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

תכיושמה

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

ןורתפ

תויושגנתה

אודב

"

ל

.

3

.

םא

עיפומ

הדשה

יתוריש

תועדוה

,

רדגה

ותוא

ןובשחל

ראודה

ינורטקלאה

םיאתמה

.

4

.

הדשב

קחמ

ב

,

רחב

תורשפאב

תבית

ראוד

רישכמו

ףכ

די

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

101

background image

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תקיחמ

ראוד

ינורטקלא

תשרב

תיטוחלאה

תעצבתמ

ךותב

ןמז

רצק

.

עדימ

רושק

תקיחמ

העדוה

,

96

תקספה

תרבעה

ראוד

ינורטקלא

ןופלטל

םכחה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

עוציבל

המישמ

וז

,

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

ךמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תופדעה

ראוד

ינורטקלא

.

3

.

םא

עיפומ

הדשה

יתוריש

תועדוה

,

רדגה

ותוא

ןובשחל

ראודה

ינורטקלאה

םיאתמה

.

4

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

חלש

תא

תעדוה

ראודה