BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - הסתרת הודעות שתויקו ושנשלחו מהיישום ‘הודעות’

background image