BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - שימוש בצבע כדי להבחין בין הודעות הקשורות לעבודה לבין הודעות אחרות

background image

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

ךמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הגוצת

<

גוויס

תועדוה

.

3

.

עטקמב

יעבצ

עקר

תועדוהל

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רידגהל

עבצ

עקר

ראודל

ינורטקלא

חלשנש

לא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךרד

תרש

BlackBerry Enterprise Server

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תועדוה

תוינוגרא

.

ידכ

רידגהל

עבצ

עקר

תועדוהל

תורחא

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תועדוה

תורחא

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

הרעה

:

תועדוה

PIN

תויושע

שמתשהל

עבצב

עקרה

תרדגהש

רובע

ראוד

ינורטקלא

הדובעב

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

ךירדמ

שמתשמל

תועדוה

90

background image

תרדגה

ךשמ

ןמזה

תרימשל

תועדוה

ןופלטב

םכחה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

רפסמ

םימי

תרימשל

תועדוה

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

תועדוה

תומיוסמ

ןניא

תועיפומ

דוע

ןופלטב

םכחה

ילש

,

125

החיתפ

תיטמוטוא

לש

העדוה

השדח

םע

תאצוה

ןופלטה

םכחה

קיתרנמ

האישנה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה

תולועפו

.

3

.

הנש

תא

ךרעה

הדשב

חתפ

תיטמוטוא

העדוה

השדח

םע

תאצוה

רישכמה

קיתרנהמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוביכ

היחנה

קוחמל

וא

אורקל

העדוה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תועדוה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תגוצת

תועדוה