BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - עצות: שמירה על בטיחות מידע

background image

תיטמוטוא

רותיאל

םינוכדע

םישדח

.

תויחנהל

תוטרופמה

,

רובע

ל

'

הרזע

'

לש

BlackBerry Desktop

Software

.

ןכדע

תא

BlackBerry Desktop Software

.

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/desktopsoftware

.

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

ךתורשפאב

עצבל

המכ

תולועפ

תוטושפ

ידכ

עונמל

העיגפ

עדימב

ןסחואמה

ןופלטב

םכחה

BlackBerry

,

המגודל

,

תוענמיה

תראשהמ

ןופלטה

םכחה

אלל

החגשה

.

תרבח

Research In Motion

הצילממ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

ץבוק

יוביג

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

עוציב

ינוכדע

הנכות

.

תרימש

ץבוק

יוביג

ינכדע

בשחמב

היושע

רשפאל

ךל

רזחשל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

הרקמב

לש

ןדבוא

,

הבינג

וא

קזנ

ןופלטב

םכחה

תובקעב

היעב

יתלב

היופצ

.

רדגה

המסיס

ןופלטל

םכחה

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

החטבא

>

המסיס

.

ןפצה

ישנא

רשק

םיצבקו

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

החטבא

<

הנפצה

.

הבג

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

בשחמב

.

שמתשה

ב

-

BlackBerry Desktop Software

ידכ

תובגל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

בשחמב

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry Desktop

Software

בשחמהמ

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/

desktop

רחבו

תורשפאב

המיאתמה

בשחמל

ךלש

.

הבג

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

סיטרכב

הידמ

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תורדגה

.

עטקמב

הנקתה

,

ץחל

לע

תפלחה

רישכמ

<

תרימש

םינותנ

.

עדימ

רושק

תלעפה

הנפצה

,

308

הרדגה

וא

יוניש

תמסיס

ןופלטה

םכחה

,

317

ךירדמ

שמתשמל

םיפיט

ירוציקו

ךרד

50

background image

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

םינווחמ

םינייצמ

עיגהש

טירפ

שדח

וא

ןכדועמ

,

ןוגכ

העדוה

השדח

,

העדוה

תילוק

וא

הנזה

,

וא

םהש

םיקפסמ

עדימ

לע

בצמ

לש

טירפ

והשלכ

,

המגודל

בצמ

הללוסה

וא

רוביחה

תשרל

.

םינווחמ

םיעיפומ

ךרדב

ללכ

לע

ילמס

םימושיי

,

ןכותב

שדח

ךותב

םימושיי

קלחבו

ןוילעה

לש

ךסמ

תיבה

.

תגצהל

המישר

האלמ

לש

םינווחמ

,

רקב

רתאב

www.blackberry.com/docs/smartphones

.

ץחל

לע

םגד

ןופלטה

םכחה

ךתושרבש

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ךירדמ

םילמסה

.

תרסה

ןווחמ

לש

טירפ

שדח

.

חתפ

לכ

טירפ

ורובעש

עיפומ

ןווחמ

הז

.

המגודל

,

ידכ

ריסהל

ןווחמ

למסהמ

'

תועדוה

,'

ץחל

לע

למסה

.

תרסה

ןווחמ

לש

העדוה

אלש

החתפנ

.

םושייב

'

תועדוה

,'

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

וא

המכ

ןהמ

:

חתפ

תא

לכ

תועדוהה

לע

-

ידי

הציחל

ןהילע

.

םא

ןיא

ךתורשפאב

רתאל

תא

לכ

תועדוהה

אלש

וארקנ

תביתב

ראודה

סנכנה

,

שפח

תויקיתב

תועדוהה

.

ןמס

העדוה

העדוהכ

הארקנש

.

ןמס

תא

העדוהה

.

שקה

לע

שקמה

<

ןמס

כ

'

ארקנ

'.

ןמס

תא

לכ

תועדוהה

ינפל

ךיראת

םיוסמ

תועדוהכ

וארקנש

.

ןמס

הדש

ךיראת

.

שקה

לע

שקמה

<

ןמס

םיטירפ

ועיגהש

ינפל

כ

'

וארקנ

'.

ההז

ןווחמ

.

ןכתיי

לכותש

תוהזל

ןווחמ

תועצמאב

למסה

לש

םושייה

וילאש

ןווחמה

סחייתמ

.

ידכ

תוארל

המישר

האלמ

לש