BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - שליחת כרטיסי איש קשר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth‎

background image

תייגולונכט

Bluetooth

םירמשנ

ןפואב

יטמוטוא

תמישרב

ישנא

רשקה

לש

ןופלטה

םכחה

לבקמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

ישנא

רשק

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

סיטרכ

שיא

רשק

<

חלש

תועצמאב

Bluetooth

.

ךירדמ

שמתשמל

תייגולונכט

Bluetooth

279

background image

יוניש

םש

וא

הקיחמ

לש

רישכמ

ךיושמ

ךמותה

ב

-

Bluetooth

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

שי

ליעפהל

תא

תייגולונכט

Bluetooth

.

ידכ

קוחמל

רישכמ

םאות

Bluetooth

ךיושמ

,

ךילע

קתנל

הליחת

תא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

רישכמהמ

םאותה

Bluetooth

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

ירוביח

Bluetooth

.

3

.

ןמס

רישכמ

ךיושמ

םאות

Bluetooth

.

ידכ

תונשל

תא

םש

רישכמה

,

שקה

לע

שקמה

<

ינייפאמ

םירישכמ

.

הדשב

םש

רישכמה

,

הנש

תא

םש

רישכמה

םאותה

Bluetooth

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ידכ

קוחמל

תא

רישכמה

,

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

רישכמ

.

תרבעה

ןופלטה

םכחה

בצמל

ןתינ

יוליגל

םא

רידגת

תא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ןתינכ

יוליגל

,

םירישכמ

םירחא

םיכמותה

ב

-

Bluetooth

®

ולכוי

תוהזל

ותוא

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

ירוביח

Bluetooth

.

ידכ

ךופהל

תא

ןופלטה

םכחה

ךלש

ןתינל

יוליגל

,

רדגה

תא

הדשה

ןתינ

יוליגל

ל

ןכ

.

ידכ

ךופהל

תא

ןופלטה

םכחה

ךלש

ןתינל

יוליגל

ךשמל

2

תוקד

דבלב

,

רדגה

תא

הדשה

ןתינ

יוליגל

ל

2

תוקד

.

רחאל

יתש

תוקד

,

ךרעה

הדשב

ןתינ

יוליגל

הנתשי

ךרעל

אל

ןפואב

יטמוטוא

.

עדימ

רושק

ינניא

חילצמ

רוציל

ךויש

רישכמל

ךמותה

ב

-

Bluetooth

,

43

BluetoothBluetooth

יליפורפ

Bluetooth

םאתהב

םגדל

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

תשרלו

תיטוחלאה

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

םיליפורפב

םימיוסמ

.

תורשפא

רואית

רוקמ

עמשה

)

A2DP

(

ליפורפ

הז

רשפאמ

ךל

קיפהל

עמש

ןופלטהמ

םכחה

BlackBerry

לא

םירישכמ

םיכמותה

עמשב

ינופואירטס

,

ןוגכ

תוינזוא