BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - הפעלת טכנולוגיית GPS

background image

תייגולונכט

GPS

,

הדשב

יתוריש

םוקימ

רחב

תורשפאב

םוקימ

יובכ

.

ךירדמ

שמתשמל

תייגולונכט

GPS

234

background image

רדגה

תא

טלקמ

GPS

ךשומישבש

בקעמל

רחא

ךתעונת

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

םא

ןיא

ךל

טלקמ

GPS

ימינפ

,

ךילע

ךיישל

תא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

טלקמל

GPS

ךמותה

ב

-

Bluetooth

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

םוקימ

.

3

.

הנש

תא

הדשה

רוקמ

ינותנ

GPS

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תעינמ

םירחא

בוקעלמ

רחא

םוקימה

ךלש

םא

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

,

ןכתיי

להנמש

תכרעמה

ךלש

לכוי

בוקעל

רחא

ומוקימ

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

םוקימ

.

3

.

הדשב

יתוריש

םוקימ

,

רחב

תורשפאב

םוקימ

יובכ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תלבק

םוקימ

ה

-

GPSA

ךלש

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתל

וז

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

.

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

תויהל

דיוצמ

טלקמב

GPS

הנבומ

וא

תויהל

ךיושמ

טלקמל

GPS

םאות

Bluetooth

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

םוקימ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ןנער

םוקימ

.

תעכ

תועיפומ