BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - יצירת תגית חכמה

background image

טנרטניאהרתא

.

תריציל

תיגת

המכח

תגציימה

תא

תורשפאה

גייחל

רפסמל

ןופלט

,

חולשל

תעדוה

טסקט

וא

ףיסוהל

רפסמ

ןופלט

תמישרל

ישנא

רשק

,

המישרב

תחתפנה

גוס

,

ץחל

לע

ןופלט

.

הדשב

םש

,

דלקה

םש

.

הדשב

רפסמ

דלקה

רפסמ

ןופלט

.

תריציל

תיגת

המכח

תגציימה

תא

תורשפאה

חולשל

ראוד

ינורטקלא

וא

ףיסוהל

תא

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

תמישרל

ישנא

רשק

,

המישרב

תחתפנה

גוס

,

ץחל

לע

ראוד

ינורטקלא

.

הדשב

םש

,

דלקה

םש

.

הדשב

תבותכ

,

דלקה

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

.

ידכ

רידגהל

אשונ

העדוהו

תעדוהב

ראודה

ינורטקלאה

,

תודשב

אשונ

ו

העדוה

,

דלקה

תא

אשונה

תאו

העדוהה

.

ידכ

רוציל

תיגת

המכח

תגציימה

תא

תורשפאה

חולשל

תעדוה

טסקט

,

המישרב

תחתפנה

גוס

,

ץחל

לע

SMS

.

הדשב

םש

,

דלקה

םש

.

הדשב

רפסמ

דלקה

רפסמ

ןופלט

.

ידכ

רידגהל

העדוה

רובע

תעדוה

טסקטה

,

הדשב

העדוה

,

דלקה

העדוה

.

3

.

ץחל

לע

רומש

.

ךירדמ

שמתשמל

תייגולונכט

NFC

289

background image

ףותיש

תיגת

המכח

ינפל

התאש

ליחתמ

:

עוציבל

המישמ

וז

,

לע

תייגולונכט

NFC

תויהל

תלעפומ

ןווחמו

ה

-

בייח

עיפוהל

לע

ךסמה

תעב

הציחלה

לע

תיגת

המכח

.

1

.

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

תויגת

תומכח

.

2

.

ץחל

לע

תיגת

המכח

.

3

.

רשיי

תא

וקלח

ירוחאה

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

דגנכ

רישכמ

ךמותה

ב

-

NFC

.

יוניש

תיגת

המכח

ךתורשפאב

תונשל

תויגת

תומכח

תרציש

וא

תויגת

תומכח

תרמשש

ןופלטב

םכחה

BlackBerry

.

1

.

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

תויגת

תומכח

.

2

.

ןמס

תיגת

המכח

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

.

4

.

הנש

תא

המישרה

תחתפנה

גוס

,

וא

הדש

וא

תודש

םירחא

.

5

.

ץחל

לע

רומש

.

גצה

תיגת

המכח

דוקכ

QR

םא

ךנוצרב

ףתשל

תיגת

המכח

םע

רישכמ

וניאש

ךמות

ב

-

NFC

,

לכות

גיצהל

ןפואב

תינמז

תא

תיגתה

דוקכ

QR BlackBerry

ןופלטב

םכחה

ידכ

רישכמהש

לכוי

קורסל

ותוא

.

1

.

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

תויגת

תומכח

.

2

.

ןמס

תיגת

המכח

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

דוקרבכ

.

רומש

דוק

QR

תיגתכ

המכח

תעב

תקירס

דוק

QR

םושייב

'

תויגת

תומכח

,'

BlackBerry

ןופלטה

םכחה

רמוש

ותוא

ןפואב

יטמוטוא

תיגתכ

המכח

םושייב

'

תויגת

תומכח

'

דחי

םע

ךיראתה

העשהו

.

1

.

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

תויגת

תומכח

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

קורס

דוקרב

.

3

.

ןווכ

תא

המלצמה

לא

דוק

ה

-

QR

קזחהו

התוא

ןפואב

ביצי

דע

עיפותש

תיגת

המכח

ךסמב

לש

ןופלטה

םכחה

.

ךירדמ

שמתשמל