BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - אודות חיוג קבוע

background image

תוימואלניבה

,

וא

םוסחל

תוחיש

תואצוי

תוימואלניב

קר

תעב

הדידנ

.

ידכ

שמתשהל

תנוכתב

תמיסח

תוחישה

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

שמתשהל

סיטרכב

SIM

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

תורישל

הז

קפסלו

ךל

המסיס

תמיסחל

תוחיש

.

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתל

וז

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

.

המיסח

וא

הריצע

לש

תמיסח

תוחיש

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

לולכל

סיטרכ

SIM

,

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

תורישל

הז

קפסלו

ךל

המסיס

תמיסחל

תוחיש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תמיסח

תוחיש

.

3

.

ןמס

תורשפא

לש

תמיסח

תוחיש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

לעפה

.

5

.

דלקה

תא

המסיסה

ךלש

תמיסחל

תוחיש

.

ידכ

תיבשהל

תא

תמיסח

תוחישה

,

ןמס

תורשפא

לש

תמיסח

תוחיש

.

שקה

לע

שקמה

<

תבשה

.

יוניש

המסיסה

תמיסחל

תוחיש

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תמיסח

תוחיש

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

הנש

המסיס

.

גויח

עובק

גויחו

םכח

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתל

וז

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

.

תודוא

גויח

עובק

םא

תלעפה

תא

גויחה

עובקה

,

לכות

עצבל

תוחיש

קר

םע

ישנא

רשק

םיעיפומה

תמישרב

גויחה

עובקה

גייחלו

קר

ירפסמל

םוריח

םיימשר

)

המגודל

,

911

וא

112

.(

םא

תינכות

תורישה

יטוחלאה

ךלש

תללוכ

תרבעה

תועדוה

טסקט

,

ךתורשפאב

חולשל

תועדוה

טסקט

ישנאל

רשק

םיעיפומה

תמישרב

גויחה

עובקה

ךלש

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

69

background image

ידכ

שמתשהל

גויחב

עובק

,

לע

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

ךתושרבש

תורישל

הז

קפסלו

ךל

סיטרכ

SIM

דוקו

PIN2

.

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתל

וז

םאתהב

קפסל

תורישה

יטוחלאה

תשרלו

תיטוחלאה

.

תלעפה

גויח

עובק

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

לולכל

סיטרכ

SIM

,

לעו

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תא

סיטרכ

ה

-

SIM

תורישל

הז

קפסלו

ךל

דוק

PIN2

לש

סיטרכ

SIM

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

סקנפ

תובותכ

FDN

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

לעפה

בצמ

FDN

.

4

.

ןזה

PIN2

.

5

.

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

ידכ

תיבשהל

תא

תורשפא

גויחה

עובקה

,

שקה

לע

שקמה

<

תבשה

בצמ

FDN

.

עדימ

רושק

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

וא

לבקל

תוחיש

,

40

הפסוה

,

יוניש

,

וא

הקיחמ

לש

שיא

רשק

תמישרב

גויחה

עובקה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

רידגהל

תוריש

הז

סיטרכב

ה

-

SIM

ךתושרבש

קפסלו

ךל

דוק

PIN2

סיטרכל

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

סקנפ

תובותכ

FDN

.

ידכ

ףיסוהל

שיא

רשק

,

שקה

לע

שקמה

<

שדח

.

ןזה

PIN2

.

שקה

לע

שקמה

שקמה

.

דלקה

םש

רפסמו

ןופלט

.

ידכ

תונשל

שיא

רשק

,

שקה

לע

שקמה

<

ךורע

.

הנש

תא

יטרפ

שיא

רשקה

.

ידכ

קוחמל

שיא

רשק

,

ןמס

שיא

רשק

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תודוא

גויח

םכח

תנוכת

גויחה

םכחה

תרשפאמ

רידגהל

תורירב

לדחמ

לש

תמודיק

הנידמ

רוזאו

גויח

רובע

ירפסמ

ןופלט

םושייב

'

ישנא

רשק

,'

ידכ

אלש

ךרטצת

גייחל

תא

תמודיק

הנידמה

רוזאו

גויחה

לכב

החיש

,

אלא

םא

םה

םינוש

ירפסממ

תרירב

לדחמה

תרדגהש

.

תנוכת

גויחה

םכחה

הניא

תכמות

תומודיקב

הנידמ

תומיוסמ

.