BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - ניתוק איש קשר משיחת ועידה

background image

תיטוחלאה

וא

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

,

ןכתיי

הנוכתש

וז

הניא

תכמתנ

.

םא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

רבוחמ

תשרל

CDMA

,

אל

לכות

ףרצל

רתוי

ינשמ

ישנא

רשק

תחישל

הדיעו

.

1

.

ךלהמב

החיש

,

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

ףתתשמ

.

2

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

וא

ןמס

שיא

רשק

.

3

.

שקה

לע

שקמה

.

4

.

החישב

השדחה

,

שקה

לע

שקמה

ידכ

ףרצל

תא

שיא

רשקה

ןושארה

תחישל

הדיעווה

.

5

.

ידכ

ףרצל

שיא

רשק

ףסונ

החישל

,

רוזח

לע

םיבלש

1

דע

4

.

עדימ

רושק

תרבעה

החיש

הנתמהל

,

64

תריצי

רושיק

רפסמל

ןופלט

רובע

תחיש

הדיעו

1

.

דלקה

רפסמ

ןופלט

רובע

רשגה

תחישל

הדיעווה

.

2

.

דלקה

X

תאו

דוק

השיגה

.

לוהינ

החיש

תיטרפ

םע

שיא

רשק

ךלהמב

תחיש

הדיעו

ינפל

התאש

ליחתמ

:

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

תחיש

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

,

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

1

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

לצפ

החיש

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

ידכ

רוזחל

החישל

הדיעווה

,

שקה

לע

שקמה

<

ףרטצה

תחישל

הדיעו

.

קותינ

שיא

רשק

תחישמ

הדיעו

ינפל

התאש

ליחתמ

:

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

1

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

קתנ

החיש

.

2

.

ץחל

לע

שיא

רשק

.

רחאל

קותינ

לש

שיא

רשק

תחישמ

הדיעווה

,

החישה

ךשמית

םע

ישנא

רשקה

םירחאה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

72

background image

תביזע

תחיש

הדיעו

ינפל

התאש

ליחתמ

:

לכות

עצבל

המישמ

וז

קר

םא

רוצית

תא

הדיעווה

לע

ידי

ףוריצ

תוחיש

וז

וזל

ךא

אל

לע

ידי

תריצי

תשיגפ

תחיש

הדיעו

חולב

הנשה

.

רשאכ

התא

םזוי

תחיש

הדיעו

,

ךתורשפאב

בוזעל

תא

תחיש

הדיעווה

איהו

ךישמת

ךידעלב

.

םאתהב

קפסל

יתוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

ךלהמב

תחיש

הדיעו

,

שקה

לע

שקמה

<

רבעה

וא

קזבה

.

ינמוי

תוחיש

תודוא

ינמוי

תוחישה

ינמוי

תוחישה

םיעיפומ

םושייב

ןופלטה

םיגיצמו

תא

בצמ

תוחישה

תונורחאה

לע

-

ידי

תגצה

ןווחמ

החיש

אלש

התנענ

,

ןווחמ

החיש

תאצוי

,

וא

ןווחמ

החיש

תסנכנ

.

ןמוי

תוחיש

ללוכ

םג

תא

ךיראתה

ובש

הכרענ

תחיש

ןופלטה

,

תא

רפסמ

ןופלטה

תאו

ךשמ

ןמזה

רעושמה

לש

החישה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

ךשמה

קיודמה

לש

החיש

,

הנפ

קפסל

יתוריש

תרושקתה