BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - עריכה/ניהול של שיחת חירום

background image

תייגולונכט

GPS

,

הכירע

/

לוהינ

לש

תחיש

םוריח

עצב

תחא

תולועפה

תואבה

:

םא

תדלקמה

וא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

םניא

םילוענ

,

שקה

לע

שקמה

ךסמב

תיבה

.

דלקה

תא

רפסמ

םוריחה

.

שקה

לע

שקמה

.

םא

ןופלטה

םכחה

לוענ

תועצמאב

המסיס

,

שקה

לע

שקמה

<

םוריח

.

שקה

לע

שקמה

.

ךירדמ

שמתשמל

ןופלט

65

background image

םא

תדלקמה

הלוענ

,

שקה

לע

שקמה

וקלחב

ןוילעה

לש

ןופלטה

םכחה

.

שקה

לע

שקמה

.

דלקה

תא

רפסמ

םוריחה

.

שקה

לע

שקמה

.

תמצוע

לוק

ןונווכ

תמצוע

לוקה

ידכ

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמ

תרבגה

תמצוע

לוקה

דצב

ןימי

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.

ידכ

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמ

תכמנה

תמצוע

לוקה

דצב

ןימי

לש

ןופלטה

םכחה

.

ידכ

קיתשהל

תא

תמצוע

לוקה

,

שקה

לע

שקמה

קתשה

דצב

ןימי

לש

ןופלטה

םכחה

.

לוטיבל

הקתשהה

,

ץחל

בוש

לע

שקמ

קתשה

.

םא

שיקת

לע

שקמה

קתשה

ךלהמב

החיש

,

ןופלטה

םכחה

קיתשי

תא

תוחישה

ךכ

לכותש

עומשל

םישנא

םירחא

החישב

ךא

םה

אל

ולכוי

עומשל

ךתוא

.

עדימ

רושק

תקתשה

החיש

,

64

רופיש

תוכיא

לוקה

יצבוקב

הידמ

,

139

תרבגה

תמצוע

לוקה

תרזעב

תנוכת

תרבגה

תמצוע

לוקה

,

139

יוניש

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדחמ

תוחישל

ךתורשפאב

ריבגהל

וא

שילחהל

תא

תמצוע

לוקה

תרדגומה

תרירבכ

לדגמ

תוחישל

.

תמצוע

לוקה

תרבוג

לככ

זוחאש

תמצוע

לוקה

הובג

רתוי

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

<

תורדגה

תוחיש

תוסנכנ

.

3

.

רדגה

תא

הדשה

תרירב

לדחמ

תמצועל

לוק

החישב

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

רופיש

תוכיא

לוקה

ךלהמב

החיש

ןיא

תורשפא

תונשל

תא

תוכיא

לילצה

תעב

שומיש

תוינזואב