BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - תזמון פגישה או פעילות

background image

תויוליעפה

תושיגפהו

תונמזותמה

המישרב

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

גצה

.

3

.

ץחל

לע

הגוצתה

היוצרה

.

רבעמ

ךיראתל

יפיצפס

חולב

הנשה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

.

ידכ

רובעל

ךיראתל

םיוסמ

,

ץחל

לע

רובע

ךיראתל

.

ידכ

רובעל

ךיראתל

יחכונה

,

ץחל

לע

רובע

לא

םויה

.

ןומזת

השיגפ

וא

תוליעפ

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

ןימזהל

םיפתתשמ

השיגפל

,

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

הדובעב

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Enterprise

Server

ךמותה

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תוליעפ

השדח

.

3

.

דלקה

תא

יטרפ

השיגפה

וא

תוליעפה

.

ידכ

ןימזהל

ףתתשמ

השיגפל

,

שקה

לע

שקמה

<

ןמזה

ףתתשמ

.

ץחל

לע

ףתתשמ

והשלכ

.

4

.

עצב

תחא

תולועפה

תואבה

:

ידכ

חולשל

תא

הנמזהה

השיגפל

םיפתתשמל

תנמזהש

,

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

ידכ

רומשל

תוליעפ

,

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

יוביכ

ןופלטה

םכחה

,

301

ןיא

יתורשפאב

ןנכתל

תושיגפ

תוערתשמה

לע

ינפ

רפסמ

םימי

,

191

ןיא

יתורשפאב

רידגהל

רפסמ

תודש

תעב

ןונכת

תושיגפ

,

191

ךירדמ

שמתשמל

חול

הנש

183

background image

תרדגה

הארתה

חולב

הנשה

ךתורשפאב

רידגהל

הארתה

חולב

הנשה

לעפותש

םימיב

תועשבו

םיעובק

.

ןומזת

תוארתה

חולב

הנשה

אל

הנשמ

תא

הארתהה

הליגרה

םושייב

ןועשה

.

רחאמ

תורדגהש

לילצ

הארתהה

תופתושמ

תוארתהל

חולב

הנשה

םושייו

ןועשה

,

םייוניש

תורדגהב

לילצ

הארתהה

ועיפשי

לע

תוארתהה

ינשב

םימושייה

דחאכ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תרוכזת

השדח

.

3

.

דלקה

תא

יטרפ

הערתהה

.

4

.

םא

התא

ןיינועמ

הארתהב

תרזוח

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

עפומ

רזוח

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תפלחה

תוחול

הנש

םא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךיושמ

רפסמל

תונובשח

ראוד

ינורטקלא

,

ןכתיי

שיש

ןופלטב

םכחה

רפסמ

תוחול

הנש

.

םא

שי

ןופלטב

םכחה

רפסמ

תוחול

הנש

,

ךתורשפאב

ןמזתל

להנלו

תויוליעפ

תושיגפו

לכב

דחא

תוחולמ

הנשה

.

עדימל

ףסונ

,

הנפ

לא

קפס

תורישה

יטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רחב

חול

הנש

.

3

.

ץחל

לע

חול

הנש

והשלכ

.

תושיגפ

ןומזת

השיגפ

וא

תוליעפ

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

ןימזהל

םיפתתשמ

השיגפל

,

ןובשח

ראודה