BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - כיבוי הזום הדיגיטלי של המצלמה

background image

םייפרגואיגה

לש

םוקימה

ובש

המלוצ

הנומתה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

ץחל

לע

למס

גויתה

יפרגואיגה

תיתחתב

ךסמה

.

ןתינ

גיצהל

תא

יטרפ

גויתה

יפרגואיגה

םינייפאמב

לש

ץבוק

הנומתה

.

יוביכ

םוזה

ילטיגידה

לש

המלצמה

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

םוז

ילטיגיד

.

4

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

150

background image

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תתחפה

שוטשטה

עיפומש

תונומתב

התאש

םלצמ

תורשפא

בוציי

הנומתה

תעייסמ

תיחפהל

תא

שוטשטה

םרגנש

בקע

תוזוזת

תולק

לש

המלצמה

תעב

םוליצ

הנומתה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

3

.

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

בוציי

הנומת

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ךשמ

הריקסה

לש

תונומת

התאש

םלצמ

ךתורשפאב

רידגהל

המכ

ןמז

ךישמת

הנומתה

עיפוהל

ךסמב

רחאל

םוליצה

,

וא

תובכל

תורשפא

וז

ידכ

לכותש

םלצל

הנומת

תפסונ

דימ

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

המלצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

ידכ

תונשל

תא

ךשמ

הריקסה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

תריקס

תונומת

קרפל

ןמזה

יוצרה

.

ידכ

רומשל

תא

הנומתה

לע

ךסמה

רחאל

המוליצ

דע

רשא

התא

שיקמ

לע

שקמה

,

הנש

תא

הדשה

תריקס

תונומת

ל

הנתמה

.

ידכ

עונמל

הנומתהמ

ראשיהל

לע

ךסמה

רחאל

םוליצה

,

הדשב

תריקס

תונומת

רחב

תורשפאב

לרטונמ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

יותיעה

ובש

המלצמה

העירתמ

לע

רפסמ

תונומתה

ורתונש

רשאכ

חטש

ןוסחא

תונומתה

דרוי

תחתמ

רפסמל

םיוסמ

,

העיפומ

הארתה

.

ןתינ

תוארל

תא

רפסמ

תונומתה

תורתונה

עטקמב

'

ןוסחא

'

ךסמבש

'