BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - אינני מצליח לפתוח קובצי מדיה

background image

תויורשפאב

לש

תמלצמ

ואדיווה

,

אדו

הדשהש

תינבת

ואדיו

רדגומ

תינבתל

הנטק

רתוי

.

ינוטרס

ואדיו

םילודג

םיכרוצ

רתוי

חטש

ןוסחא

רשאמ

ינוטרס

ואדיו

םינטק

רתוי

.

עדימ

רושק

תקיחמ

העדוה

,

96

הרבעה

,

יוניש

םש

וא

הקיחמ

לש

ץבוק

,

133

יוניש

לדוג

תונומתה

התאש

םלצמ

,

150

יוניש

לדוגה

תינבתהו

לש

ץבוק

ואדיו

,

147

ינניא

חילצמ

חותפל

יצבוק

הידמ

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

םא

התא

הסנמ

חותפל

ץבוק

הידמ

ןופלטב

םכחה

BlackBerry

ןופלטהו

םכחה

רבוחמ

בשחמל

,

קתנ

תא

ןופלטה

םכחה

בשחמהמ

.

םא

תנפצה

תא

יצבוק

הידמה

סיטרכב

הידמה

תועצמאב

שקמ

הנפצה

ןופלטהש

םכחה

BlackBerry

רצי

התאו

הסנמ

חותפל

ץבוק

הידמ

ןפצומ

בשחמב

וא

ןקתהב

וניאש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ובש

תשמתשה

תנפצהל

ץבוקה

,

סנכה

תא

סיטרכ

הידמה

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

תשמתשהש

וב

תנפצהל

ץבוקה

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

החטבא

<

הנפצה

.

עטקמב

סיטרכ

הידמ

,

הנש

תא

הדשה

בצמ

ל

תמסיס

ןקתה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

תודוא

ןורכניס

יצבוק

הידמ

,

ןייע

ב

'

הרזע

'

ב

-

BlackBerry Desktop Software

.

עדימ

רושק

תודוא

תנפצה

םיצבק

,

308

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

157

background image

ךסמ

ןגנ

הידמה

רגסנ

םא

ההשת

וא

רוצעת

ץבוק

הידמ

קרפל

ןמז

םיוסמ

,

ךסמ

ןגנ

הידמה

רגסיי

ידכ

בטמל

תא

םיעוציבה

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.

תויורשפאב

הידמה

,

ןתינ

עונמל

תא

תריגס

ךסמ

ןגנ

הידמה

וא

תונשל

תא

ךשמ

ןמזה

דע

ךסמש

ןגנ

הידמה

רגסנ

.

עדימ

רושק

יוניש

ךשמ

ןמזה

דע

תריגסל

ךסמ

ןגנ

הידמה

,

140

קזבמה

וא

תירונ

ואדיווה

םימעמועמ

וא

םייובכ

םא

קזבמה

וא

תירונ

ואדיווה

המלצמבש

םילעפומ

תמרו

חתמ

הללוסה

תדרוי

לא

תחתמ

ל

-

20

םיזוחא

,

קזבמה

וא

תירונ

ואדיווה

םימעמועמ

ידכ

ךוסחל

חתמב

הללוסה

.

תורוטרפמטב

תוכומנ

,

רשאכ

חתמ

הללוסה

דרוי

לא

תחתמ

ל

-

20

םיזוחא

,

קזבמה

וא

תירונ

ואדיווה

םילולע

תובכל

.

קלח

תונומתהמ

ינאש

םלצמ

תושטשוטמ

יאנתב

הרואת

םישק

,

המלצמה

היושע

תוצפל

לע

הפישחה

הכומנה

תועצמאב

תוריהמ

םצמצ

תיטיא

רתוי

.

םא

זיזת

תא

המלצמה

ינפל

םות

תלועפ

םצמצה

,

הנומתה

הלולע

תויהל

תשטשוטמ

.

םא

תרדגומ

המלצמב

תוריהמ

םצמצ

תיטיא

,

עיפוי

תיתחתב

ךסמה

ןווחמ

ןמיס

האירק

.

םאתהב

םגדל

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

,

ןכתיי

לכותש

םצמצל

תא

תדימ

שוטשטה

םרגנה

תונומתב

בקע

תוזוזת

תולק

לש

המלצמה

םא

ליעפת

תא

בוציי

הנומתה

ךרד

תויורשפא

המלצמה

.

ינניא

חילצמ

ןיזאהל

וידרל

FM

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

תרביחש

תוינזוא

רוביחב

יווק

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

.

אדו

תלעפהש

תא

וידרה

.

אדו

ךרוזאבש

תומייק

תונחת

וידר

FM

.

תטילק

וידרה

FM

ילש

העורג

וידר

ה

-

FM

שמתשמ

תוינזואב

תויטוחה

ךלש

הנטנאכ

.

ידכ

רפשל

תא

תטילק

וידרה

,

הסנ

תחא

וא

רתוי

תולועפהמ

תואבה

:

רשיי

תא

לבכה

לש

תוינזואה

.

הסנ

תוינזוא

תויטוח

תונוש

,

תויושעש

קפסל

תוכיא

הטילק

הבוט

רתוי

.

הסנ

רובעל

םוקימל

הנוש

,

קחרה