BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - בדיקה לאילו רשתות אלחוטיות הטלפון החכם שלך מתחבר

background image

םיירגוסב

ירחא

םגד

ןופלטה

םכחה

.

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םירוביח

256

background image

הלעפה

,

יוביכ

וא

הקידב

לש

בצמ

רוביחה

תשרל

תומוקמב

םימיוסמ

,

המגודל

סוטמב

וא

תיבב

םילוח

,

שי

תובכל

תא

רוביחה

תשרל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

תרבוחב

תוחיטבה

עדימהו

לע

רצומה

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

ידכ

ליעפהל

רוביח

תשרל

,

ןמס

תא

תבית

ןומיסה

דצל

גוס

רוביח

.

ידכ

תובכל

רוביח

תשרל

,

הקנ

תא

תבית

ןומיסה

דצל

גוס

רוביחה

.

ידכ

ליעפהל

תא

םירוביחה

תשרל

ולעפוהש

םדוק

ןכל

,

ץחל

לע

רזחש

םירוביח

.

תקידבל

בצמ

רוביחה

תשרל

,

ץחל

לע

בצמ

תוריש

.

עדימ

רושק

אל

ןתינ

רבחתהל

תשרל

תדיינה

,

262

ןיא

יתורשפאב

רבחתהל

תשרל

Wi-Fi

,

271

הלעפה

התבשהו

לש

בצמ

הסיט

תומוקמב

םימיוסמ

,

המגודל

סוטמב

וא

תיבב

םילוח

,

שי

תובכל

תא

רוביחה

תשרל

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

תרבוחב

תוחיטבה

עדימהו

לע

רצומה

לש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

ידכ

ליעפהל

תא

'

בצמ

הסיט

,'

ץחל

לע

הבכ

לכה

.

ידכ

לרטנל

תא

'

בצמ

הסיט

,'

ץחל

לע

רזחש

םירוביח

.

עדימ

רושק

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

,

258

הלעפה

,

יוביכ

וא

הקידב

לש

בצמ

רוביחה

תשרל

,

257

הדידנ

תודוא

הדידנ

תימוקמ