BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - מחיקת רשת אלחוטית מתוך רשימת הרשתות המועדפות

background image

תויטוחלאה

תופדעומה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM

וא

תשרל

UMTS

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ילש

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

ףסוה

תשר

.

ידכ

קורסל

שופיחב

רחא

תשר

תיטוחלא

הפסוהל

,

ץחל

לע

הריחב

תמישרמ

תותשרה

תונימזה

.

ץחל

לע

תשר

תיטוחלא

.

ץחל

לע

תריחב

תשר

.

ידכ

רתאל

תשר

תיטוחלא

רבכש

תרכומ

ןופלטל

םכחה

,

ץחל

לע

רחב

תמישרמ

תותשרה

תורכומה

.

ץחל

לע

תשר

תיטוחלא

.

ץחל

לע

תריחב

תשר

.

ידכ

ףיסוהל

תשר

תיטוחלא

,

ץחל

לע

הנזה

תינדי

.

רדגה

תא

תופידעה

רובע

תשרה

תיטוחלאה

.

דלקה

תא

ה

-

MCC

תאו

ה

-

MNC

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

תקיחמ

תשר

תיטוחלא

ךותמ

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM

וא

תשרל

UMTS

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ילש

.

4

.

ןמס

תשר

תיטוחלא

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

קחמ

.

6

.

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םירוביח

259

background image

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

יוניש

רדסה

לש

תותשר

תופדעומ

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

לע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

תויהל

רבוחמ

תשרל

GSM

וא

תשרל

UMTS

.

םאתהב

תינכותל

תורישה

יטוחלאה

ךלש

,

ןכתיי

אלש

היהת

הכימת

הנוכתב

וז

.

ןופלטה

םכחה

רבחתמ

תותשרל

יפל

רדס

ןתעפוה

תמישרב

תותשרה

תופדעומה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

רוזא

םירוביחה

קלחבש

ןוילעה

לש

ךסמה

וא

לע

למסה

לוהינ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

תשר

תדיינ

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

תמישר

תותשרה

תופדעומה

ילש

.

4

.

ןמס

תשר

תיטוחלא

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רבעה

.

6

.

ץחל

לע

םוקימה

שדחה

.

7

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

הנש

תא

תוריהמ

רוביחה

לש

תשרה

תיטוחלאה

.

רוביח

ריהמ

רתוי

לצנמ

תא

חוכ

הללוסה

רהמ

רתוי

.

ןכתיי

לכותש

תונשל

תא

תוריהמ

רוביחה

לא

תשרה

תיטוחלאה

,

רבדה

יולת

קפסב

תוריש

תרושקתה

תיטוחלאה

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

להנ

םירוביח

.

2

.

ץחל

לע

תותשר

םירוביחו

<

תשר

תדיינ

.

3

.

הנש

תא

הדשה

בצמ

תשר

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רוגס

.

עדימ

רושק

אל

ןתינ

רבחתהל

תשרל

תדיינה

,

262

תלעפה

תירונ

יוויחה

תבהבהמה

ןויצל

יוסיכ

יטוחלא

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןווחמ

תירונ

ה

-

LED

עירתהל

רשאכ

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

רבוחמ

תשרל

תיטוחלא

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה