BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - חיפוש קובץ שנשמר ברשת הארגונית

background image

ינורטקלאה

ךלש

בייח

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

ךמותש

הנוכתב

וז

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

םיצבק

.

2

.

הדשב

רובע

לא

,

דלקה

תא

ביתנה

לש

ץבוקה

.

3

.

דלקה

תא

ירושיא

הסינכה

םישמשמה

ךתוא

ידכ

רבחתהל

תשרל

לש

ךנוגרא

,

םא

שי

ךרוצ

ךכב

.

ידכ

גיצהל

תא

ץבוקה

,

ץחל

וילע

.

ןכתיי

ץבוקהש

אל

עיפוי

ותינבתב

תירוקמה

,

רבדה

יולת

גוסב

ץבוקה

.

עדימ

רושק

שופיח

ץבוק

רומשש

ןופלטב

םכחה

,

131

ךירדמ

שמתשמל

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

131

background image

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

,

111

תחילש

ץבוק

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

חולשל

ןוטרס

ואדיו

,

שי

טילקהל

תא

ואדיווה

בצמב

MMS

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

הידמ

וא

לע

למסה

םיצבק

.

2

.

רתא

תא

ץבוקה

יוצרה

ןמסו

ותוא

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

חלש

.

4

.

ץחל

לע

גוס

העדוה

.

5

.

הרקמב

ךרוצה

,

לעפה

תא

תייגולונכט

Bluetooth

רחבו

רישכמ

וא

עצב

ךויש

לומ

רישכמ

.

עדימ

רושק

ינניא

חילצמ

ףרצל

ץבוק

תעדוהל

טסקט

,

129

תחיתפ

רושיק

ץבוקב

וא

טירפ

ףרוצמ

םיצבק

םימיוסמ

םייושע

ליכהל

םירושיק

ןכותל

עבטומ

,

ןוגכ

תואלבט

,

תונומת

,

תורעה

םיילוש

,

תובית

טסקט

וא

םירואיב

.

1

.

ךותב

ץבוק

,

ןמס

רושיק

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

חתפ

רושיק

וא

לע

רזחא

.

ידכ

רוזחל

ץבוקל

,

שקה

לע

שקמה

.

תרדגה

תויורשפא

ןפוג

לש

ץבוק

וא

טירפ

ףרוצמ

1

.

ץבוקב

וא

ץבוקב

ףרוצמ

,

שקה

לע

שקמה

<

תויורשפא

.

2

.

הנש

תא

תודש

םינפוגה

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תרימש

ץבוק

תשרהמ

תינוגראה

ןופלטב

םכחה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

עוציבל

המישמ

וז

,

ןובשח

ראודה