BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - קיצורי דרך: טלפון

background image

תויורשפא

.

ץחל

לע

החטבא

>

המסיס

.

ןפצה

ישנא

רשק

םיצבקו

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

החטבא

<

הנפצה

.

הבג

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

בשחמב

.

שמתשה

ב

-

BlackBerry Desktop Software

ידכ

תובגל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

בשחמב

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry Desktop

Software

בשחמהמ

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/

desktop

רחבו

תורשפאב

המיאתמה

בשחמל

ךלש

.

הבג

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

סיטרכב

הידמ

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תורדגה

.

עטקמב

הנקתה

,

ץחל

לע

תפלחה

רישכמ

<

תרימש

םינותנ

.

עדימ

רושק

תלעפה

הנפצה

,

308

הרדגה

וא

יוניש

תמסיס

ןופלטה

םכחה

,

317

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

תונימז

ירוציק

ךרדה

היולת

תפשב

הדלקהה

שומישבש

.

הנש

תא

לוצלצה

ךלש

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

שקה

לע

שקמה

<

ילוצלצ

ןופלטה

.

תקידב

תועדוהה

תוילוקה

ךלש

ץחל

הציחל

תכשוממ

לע

1

.

תרדגה

גויח

ריהמ

לא

שיא

רשק

ךסמב

תיבה

וא

םושייב

ןופלטה

,

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמה

ךנוצרבש

תוצקהל

גויחל

ריהמ

.

תפסוה

החולש

רפסמל

ןופלט

שקה

לע

שקמה

לעו

X

.

דלקה

תא

רפסמ

החולשה

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

37

background image

תדלקה

תוא

הדשב

רפסמ

ןופלט

שקה

לע

שקמה

לעו

שקמ

תואה

.

תפסוה

ןמיס

סולפ

(+)

ךלהמב

הדלקה

לש

רפסמ

ןופלט

שקה

לע

O

.

הלעפה

וא

יוביכ

לש

לוקמרה

ךלהמב

החיש

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

תקספה

הנזאהה

החישל

תרזעב

היינזוא

תיטוחלא

שקה

לע

שקמה

תדלקמב

.

יוניש

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

שקמה

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלטה

ךלש

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

ץחל

לע

רפסמ

ןופלט

.

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

תונימז

ירוציק

ךרדה

היולת

תפשב

הדלקהה

שומישבש

.

תפסוה

הדוקנ

(.)

שקה

םיימעפ

לע

שקמה

.

תואה

האבה

היהת

תוא

תישיר

.

תפסוה

למס

@

וא

הדוקנ

(.)

הדשב

לש

תבותכ

ראוד