BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - אינני מצליח לשלוח הודעות

background image

ינורטקלאה

ידכ

חולשל

רפס

תוריש

לא

ןופלטה

םכחה

ךלש

.

םא

אל

תלביק

תעדוה

םושיר

תשרהמ

תיטוחלאה

,

םושר

תא

ןופלטה

םכחה

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

תלבט

בותינה

לש

חראמה

.

שקה

לע

שקמה

<

םשריה

תעכ

.

אדו

יכ

תוריש

םינותנ

לעפומ

.

םא

התא

שמתשמ

יננסמב

ראוד

ינורטקלא

,

אדו

תויורשפאש

יננסמ

ראודה

ינורטקלאה

ורדגוה

יוארכ

.

אדו

תרבעהש

תועדוה

ראוד

ינורטקלא

תלעפומ

תרחבשו

לכב

תויקית

ראודה

ינורטקלאה

,

ללוכ

תייקית

ראוד

סנכנ

,

ןהמש

ךנוצרב

לבקל

ראוד

ינורטקלא

.

אדו

ןופלטהש

םכחה

אל

םסוח

תועדוה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

עדימ

רושק

יוניש

,

ףודעת

וא

הקיחמ

לש

ןנסמ

ראוד

ינורטקלא

,

100

ינניא

חילצמ

חולשל

תועדוה

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

ןופלטהש

םכחה

BlackBerry

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

.

םא

טירפ

טירפתה

תחילשל

העדוה

וניא

עיפומ

,

אדו

תפסוהש

תבותכ

אוד

"

ל

,

דוק

PIN

וא

רפסמ

ןופלט

רובע

שיא

רשקה

.

םא

תרצי

וא

תפסוה

ןופלטל

םכחה

תבותכ

ראוד

ינורטקלא

תועצמאב

ךסמ

תרדגה

ראודה

ינורטקלאה

םושייב

'

הנקתה

,'

אדו

תלביקש

מ

-

BlackBerry Internet Service

תעדוה

הלעפה

ןופלטב

םכחה

.

םא

אל

תלביק

תעדוה

הלעפה

)

ןכתיי

ףולחיש

טעמ

ןמז

דע

תעגהל

העדוהה

,(

םושייב

'

הנקתה

,'

חתפ

תא

ךסמ

תרדגה

ראודה

ינורטקלאה

ידכ

חולשל

רפס

תוריש

לא

ןופלטה

םכחה

ךלש

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

41

background image

םא

אל

תלביק

תעדוה

םושיר

תשרהמ

תיטוחלאה

,

םושר

תא

ןופלטה

םכחה

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ץחל

לע

רישכמ

<

תורדגה

תכרעמ

תומדקתמ

<

תלבט

בותינה

לש

חראמה

.

שקה

לע

שקמה

<

םשריה

תעכ

.

רוצ

חתפמ

הנפצה

.

אדו

יכ

תוריש

םינותנ

לעפומ

.

חלש

שדחמ

העדוה

.

עדימ

רושק

תריצי

חתפמ

הנפצה

,

324

יוניש

וא

הקיחמ

לש

שיא

רשק

,

194

הלעפה

וא

יוביכ

לש

תוריש

םינותנה

וא

תרדגה

תויורשפא

הדידנ

,

258

תויורשפא

רובע

יננסמ

אוד

"

ל

,

99

תחילש

העדוה

שדחמ

,

95

ינווחמ

יוסיכ

יטוחלא

,

261

הלעפה

,

יוביכ

וא

הקידב

לש

בצמ

רוביחה

תשרל

,

257

תחילש

העדוה

שדחמ

,

95

יתחכש

תא

תמסיס

ןופלטה

םכחה

םא

חכשת

תא

המסיסה

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

אל

לכות

רזחשל

התוא

.

םא

ןופלטה

םכחה

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry Enterprise

Server

,

ןכתיי

להנמש

תכרעמה

ךלש

לכוי

ספאל

תא

המסיסה

ילב

קוחמל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

.

תרחא

,

לכות

ספאל

תא

המסיסה

ילבמ

תעדל

תא

המסיסה

תיחכונה

קר

לע

ידי

תקיחמ

לכ

ינותנ

ןופלטה

םכחה

.

לכות

תושעל

תאז

לע

-

ידי

הגירח

רפסמהמ

רתומה

לש

תונויסינ

תנזהל

המסיסה

.

םא

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

,

םאתהב

תויורשפאל

ורדגוהש

לע

-

ידי

להנמ

תכרעמה

,

רשאכ

קחמת

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

,

ןכתיי

קחמתש

םג

תא

םינותנה

סיטרכבש

הידמה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

תרבח

Research In Motion

הצילממ

רוציל

רומשלו

תועיבקב

ץבוק

יוביג

בשחמב

,

דוחייב

ינפל

עוציב

ינוכדע

הנכות

.

תרימש

ץבוק

יוביג

ינכדע

בשחמב

היושע

רשפאל

ךל

רזחשל

תא

ינותנ

ןופלטה

םכחה

הרקמב

לש

ןדבוא

,

הבינג

וא

קזנ

ןופלטב

םכחה

תובקעב

היעב

יתלב

היופצ

.

ןופלטה

םכחה

אל

לצלצמ

אלו

טטור

רשאכ

תלבקתמ

החיש

וא

העדוה

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ

תוארתהו

.

אדו

תרדגהש

ליפורפה

ךלש

הניא

לכ

תוארתהה

תויובכ

וא

טקש

.

םא

תרצי

תוארתה

ישנא

רשק

,

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

יליפורפ

םילילצ