BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - סמלי יישומים

background image

םימושייהמ

םינימזה

דבלב

.

ידכ

גיצהל

ילמס

םימושיי

םיפסונ

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

לכה

.

םאתהב

םגדל

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

,

להנמל

תכרעמה

קפסלו

תורישה

יטוחלאה

,

ןכתיי

קלחש

םימושייהמ

אל

ויהי

םינימז

.

לכות

דירוהל

קלח

םימושייהמ

תונחמ

םימושייה

BlackBerry App World

.

ןויעל

ךירדמב

םילמס

אלמ

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/docs/smartphones

.

ץחל

לע

םגד

ןופלטה

םכחה

ךתושרבש

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ךירדמ

םילמסה

.

רדגה

רדגה

היצביטקא

תינוגרא

לעפה

ןובשח

ראוד

ינורטקלא

הדובעב

תועצמאב

BlackBerry Enterprise Server

.

תויורשפא

הלעפה

הליענו

הליענ

המסיסב

יוביכ

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

17

background image

תועדוה

תועדוה

תועדוה

תורומש

תבותכ

אוד

"

ל

הפסונש

תבותכ

אוד

"

ל

הדובעב

הפסונש

תועדוה

טסקט

תועדוה

תוידיימ

תייקית

תועדוה

תוידיימ

קלח

םימושייהמ

םייושע

עיפוהל

הייקיתב

וז

,

ללוכ

םימושיי

תדרוהש

.

BBM

Windows Live Messenger

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

תוריש

AOL Instant Messenger

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

GoogleTalk

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

Yahoo

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

םימושיי

ןפדפד

לוהינ

םירוביח

תופמ

הרזע

רמוש

תואמסיס

גויח

ילוק

תייקית

םימושיי

קלח

םימושייהמ

םייושע

עיפוהל

הייקיתב

וז

,

ללוכ

םימושיי

תדרוהש

.

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

18

background image

הידמ

תייקית

הידמ

ינוטרס

ואדיו

תונומת

הקיסומ

םילוצלצ

תורעה

תוילוק

המלצמ

תמלצמ

ואדיו

תטלקה

תורעה

םיטסאקדופ

תינוגרא

תישיא

ישנא

רשק

חול

הנש

תומישמ

MemoPad

ןועש

ןובשחמ

םיצבק

םיכמסמ

החילשל

םיצבק

תותשר

תויתרבח

השיכרו

תדיינ

BlackBerry App World

םינוכדע

םייתרבח

Facebook

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

Twitter

רובע

םינופלט

םימכח

לש

BlackBerry

ךירדמ

שמתשמל

הרזע

הריהמ

19

background image

ןוכדע

לש

BlackBerry Device Software

שי

ןוכדע

הנכות

ןימז

רובע

BlackBerry Device

Software

.

תכרעמה

הדירומ

תעכ

ןוכדע

הנכות

רובע

BlackBerry

Device Software

.

ןוכדע

הנכות

רובע

BlackBerry Device Software

ןכומ

הנקתהל

.

קספוה

ןוכדע

הנכות

רובע

BlackBerry Device

Software

.

םילילצ

תוארתהו

ליפורפה

'

ליגר

'

ליפורפה

'

תוחיש

ןופלט

דבלב

'

ליפורפה

'

קזח

'

ליפורפה

'

םאתומ

תישיא

'

ליפורפה

'

ינוניב

'

ליפורפה

'

טקש

'

ליפורפה

'

טטר

דבלב

'

ליפורפ

'

לכ

תוארתהה

תויובכ

'

םיקחשמ

תייקית

םיקחשמה

קלח