BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - שינוי השפה של פקודות קוליות

background image

תייגולונכט

Bluetooth

.

ןיא

תורשפא

רשקתהל

ירפסמל

םוריח

תועצמאב

תודוקפ

תוילוק

.

"

רשקתה

לא

>

םש

שיא

רשק

> <

גוס

רפסמ

ןופלט

"<

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

רשקתהל

לא

רפסמ

ןופלט

יפיצפס

לש

שיא

רשק

עיפומה

תמישרב

ישנא

רשקה

ךלש

.

המגודל

,

םא

שיאל

רשקה

שי

רפסמ

ןופלט

הדובעב

רפסמו

ןופלט

ירלולס

,

לכות

רמול

"

רשקתה

לא

>

םש

שיא

רשקה

"<

ידכ

רשקתהל

רפסמל

ןופלטה

הדובעב

.

"

רשקתה

החולשל

>

רפסמ

החולשה

"<

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

גייחל

החולשל

.

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

רידגהל

תויורשפא

גויחל

תוחולשל

.

ךתורשפאב

גייחל

תוחולשל

ךותב

הרבחה

ךלש

דבלב

.

"

קודב

תא

רפסמ

ןופלטה

ילש

"

םא

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

םיכיושמ

המכ

ירפסמ

ןופלט

,

רומא

הדוקפ

וז

ידכ

קודבל

והמ

רפסמ

ןופלטה

ליעפה

.

קודב

תמצוע

תוא

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

קודבל

תא

תמר

יוסיכה

יטוחלאה

.

"

קודב

תשר

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

קודבל

תא

תשרה

תיטוחלאה

הילאש

רבוחמ

ןופלטה

םכחה

.

"

קודב

הללוס

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

קודבל

תא

תמצוע

הללוסה

.

"

רוזח

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

עימשהל

תא

היחנהה

תילוקה

הנורחאה

.

"

לטב

"

רומא

הדוקפ

תילוק

וז

ידכ

רוגסל

תא

םושיי

גויחה

ילוקה

.

עדימ

רושק

תרדגה

תויורשפאה

רובע

גויח

תוחולשל

,

71

יוניש

הפשה

לש

תודוקפ

תוילוק

רשאכ

התא

הנשמ

תא

תפש

תודוקפה

תוילוקה

,

התא

הנשמ

תא

הפשה

לש

תויחנהה

תוילוקה

תאו

הפשה

הבש

התא

שמתשמ

ידכ

רוציל

היחנה

תילוק

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

ךירדמ

שמתשמל

תודוקפ

תוילוק

85

background image

2

.

ץחל

לע

הדלקה

הפשו

<

הפש

.

3

.

הנש

תא

הדשה

גויח

ילוק

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

ןופלטה

םכחה

וניא

ההזמ

תומש

וא

םירפסמ

תודוקפב

תוילוק

,

87

תתבשה

תומישר

תויורשפא

רובע

תודוקפ

תוילוק

םא

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ההזמ

רתוי

המאתהמ

תירשפא

תחא

הדוקפל

תילוק

,

ןופלטה

םכחה

גיצי

ךינפב

תמישר

תומאתהה

תוירשפאה

וא

תמישר

הריחב

.

לכות

תיבשהל

תא

תעפוה

תומישר

הריחבה

ךכ

ןופלטהש

םכחה

רחבי

דימת

תא

המאתהה

הבוטה

רתויב

גייחיו

ןפואב

יטמוטוא

לא

רפסמ

ןופלטה

יטנוולרה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

לוהינ

תוחיש

<

גויח

ילוק

.

3

.

הנש

תא

הדשה

תומישר

תויורשפא

ךרעל

דימת

הבוכמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

ינניא

לוכי

עצבל

תוחיש

תועצמאב

הדוקפ

תילוק

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

אדו

ןופלטהש

םכחה

BlackBerry

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

.

םא

התא

שמתשמ

ןקתהב

םאות

-

Bluetooth

,

ןוגכ

תכרע

תירוביד

בכרל

וא

תוינזוא

תויטוחלא

,

אדו

ןקתההש

םאות

ה

-

Bluetooth

ךמות

הנוכתב

וז

יכו

תכייש

תא

ןקתהה

םאות

ה

-

Bluetooth

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

.

אדו

חולש

םישקמה

וניא

לוענ

.

אדו

הפשהש

הבש

התא

שמתשמ

ידכ

רמול

תא

תודוקפה

תוילוקה

ההז

תפשל

גויחה

ילוקה

תרדגהש

תויורשפאב

הפשה

.

ןכתיי

יכ

תופש

תומיוסמ

ןניא

תוכמתנ

.

עדימ

רושק