BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - השעה בטלפון החכם שגויה

background image

יטוחלאה

ךלש

תבייח

לולכל

יתוריש

םינותנ

)

ומכ

ראוד

ינורטקלא

וא

תוריש

ןפדפד

.(

םא

ןובשח

ראודה

ינורטקלאה

ךלש

שמתשמ

ב

-

BlackBerry Enterprise Server

,

ןכתיי

אלש

לכות

ןכדעל

תא

ינותנ

רוזא

ןמזה

ךלש

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

הנפ

להנמל

תכרעמה

.

עדימ

רושק

תגצה

רוזא

ןמז

ףסונ

תביתב

ודה

-

חיש

'

ןועש

',

204

תרדגה

ךיראת

העשו

,

204

ךירדמ

שמתשמל

ןועש

208

background image

תומישמ

םירכזמו

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

ךתורשפאב

רוציל

תומישמ

םושייב

תומישמה

וא

םושייב

חול

הנשה

ךופהלו

תא

תומישמה

ךלש

תויולגל

חולב

הנשה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

חול

הנש

וא

הייקיתב

םימושיי

ץחל

לע

למסה

תומישמ

וא

לע

למסה

MemoPad

.

ידכ

רוציל

המישמ

םושייב

'

חול

הנש

,'

שקה

לע

שקמה

<

המישמ

השדח

.

דלקה

תא

תרתוכ

המישמה

אלמו

תא

םיטרפה

,

המגודל

,

ךיראת

דעי

עפומו

רזוח

.

ידכ

רוציל

המישמ

,

םושייב

תומישמה

,

ץחל

לע

ףסוה

המישמ

.

דלקה

תא

תרתוכ

המישמה

אלמו

תא

םיטרפה

,

המגודל

,

ךיראת

דעי

עפומו

רזוח

.

ידכ

רוציל

רכזמ

,

ץחל

לע

רכזמ

שדח

.

דלקה

תרתוכ

תאו

רכזמה

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

םימושיי

,

ץחל

לע

למסה

תומישמ

וא

לע

למסה

MemoPad

.

2

.

ןמס

המישמ

וא

ריכזת

.

3

.

שקה

לע

שקמה

<

רבעה

כ

-.

4

.

ץחל

לע

גוס

העדוה

.

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב