วิธีใช้ BlackBerry Curve 9370 9360 9350

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9350/9360/9370

Smartphones

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-27

SWD-20120927101830805

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 9

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 9
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 27
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 31
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 38

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 42

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 42
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 43
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 45
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 46
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 46
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 47
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 47
ช็อตคัต: ขอความ ................................................................................................................................................. 48
ช็อตคัต: ไฟลและไฟลแนบ ........................................................................................................................................ 50
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพ ................................................................................................................................... 50
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 51
ช็อตคัต: เบราเซอร ................................................................................................................................................ 52
ช็อตคัต: คนหา ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: แผนที่ ................................................................................................................................................... 54
ช็อตคัต: ปฏิทิน ................................................................................................................................................... 55
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 55

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 56

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 56
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 74

background image

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 77

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 77
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 79

ขอความ .......................................................................................................................................................... 80

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 80
การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 113

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 119

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 119
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 125

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 127

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 127
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 145

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 148

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 148
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 151

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 153

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 153
เคล็ดลับ: เบราเซอร ............................................................................................................................................. 165
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 167

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 168

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 168
เคล็ดลับ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................ 176
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 177

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 179

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 179
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 188

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 189

background image

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 189
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 192

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 194

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 194
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 194
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 194
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 195
ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 195
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 195
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 196
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 197
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 198
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 198
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 198

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 200

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 200
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 206

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 207

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 207

ภาษา ........................................................................................................................................................... 209

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 209
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 211

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 212

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 212
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 215

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 217

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 217
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 218

background image

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 220

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 220
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 224
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 226

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 227

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 227
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 229

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 233

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 233

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 235

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 235
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 236

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 238

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 238
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 244

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 253

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 253
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 256

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 257

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 257
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 264

เทคโนโลยี NFC .............................................................................................................................................. 267

วิธีการ: เทคโนโลยี NFC ...................................................................................................................................... 267
การแกปญหา: เทคโนโลยี NFC ............................................................................................................................... 272

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 274

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 274

background image

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 276

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 276
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 276
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 276
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 277

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 278

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 278
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 281

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 282

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 282
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 288

คนหา .......................................................................................................................................................... 289

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 289
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 293

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 294

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 294
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 322

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 324

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 324
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 324
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 325
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 325
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 325

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 327

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 327
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 329

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 331

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 331

background image

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 340

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 340
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 340

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 341

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 343

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช