BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - เปิดโหมดนาฬิกาปลุก

background image

เปดโหมดนาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งคาตัวเลือกสำหรับโหมดนาฬิกาปลุก เพื่อใหคุณสามารถดูนาฬิกาไดโดยไมถูกขัดจังหวะดวยสายหรือขอความเขา

1.

คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2.

กดปุม

> เขาสูโหมดนาฬิกาปลุก

หากตองการปดโหมดนาฬิกาปลุก ใหกดปุม