BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - บันทึกข้อความเสียง

background image

บันทึกขอความเสียง

1.

บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน ใหคลิกไอคอน ตัวบันทึกขอความเสียง

2.

คูมือผูใช

มีเดีย

142

background image

คลิกไอคอน

3.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• ในการหยุดการบันทึกชั่วคราว ใหคลิกไอคอน หากตองการเริ่มทำการบันทึกตอ ใหคลิกไอคอน
• ในการหยุดการบันทึก ใหคลิกไอคอน คลิกไอคอน

หมายเหตุ: เมื่อคุณหยุดบันทึกขอความเสียง ขอความเสียงจะถูกบันทึกทันที