BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟต์แวร์

background image

เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร

BlackBerry Device Software และ BlackBerry Desktop Software ที่อัปเดตจะออกมาเปนระยะ และคุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรจากคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน

ของคุณได Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรอง

ขอมูลที่เปนปจจุบันไวในคอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในสมารทโฟนไดในกรณีที่สมารทโฟนสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

คลิกเพื่อดูวามีซอฟตแวรอุปกรณ BlackBerry Device Software ที่อัปเดตซึ่งคุณ

สามารถดาวนโหลดผานเครือขายไดหรือไม

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนสมารทโฟนของคุณ คลิกไอคอน ตัว

เลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก อุปกรณ > อัปเดตซอฟตแวร

อัปเดต BlackBerry Device Software จากคอมพิวเตอรของคุณ

บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่

www.blackberry.com/update

คลิก ตรวจ

สอบการอัปเดต เชื่อมตอสมารทโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

ตั้งคา BlackBerry Desktop Software เพื่อตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

สำหรับคำแนะนำ ใหดูวิธีใชใน BlackBerry Desktop Software

อัปเดต BlackBerry Desktop Software

ไปที่

www.blackberry.com/desktopsoftware