BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - ฉันได้รับพรอมต์ให้สลับเครือข่ายเมื่อสตรีมมิ่งเพลงหรือวิดีโอ

background image

ฉันไดรับพรอมตใหสลับเครือขายเมื่อสตรีมมิ่งเพลงหรือวิดีโอ

หากคุณไดรับแจงใหสลับเครือขาย คุณจะไมสามารถสตรีมเพลงหรือวิดีโอดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่คุณกำลังใชได หากคุณสลับเครือขาย อาจมีคาบริการเพิ่มเติม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผู

ใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ

ในการหยุดรับพรอมตนี้ ในตัวเลือกเบราเซอร ใหกดปุม

> ตัวเลือก ในสวน ทั่วไป ใต พรอมตกอน ลางชองทำเครื่องหมาย สลับไปที่เครือขายผูใหบริการมีเดียสตรีมมิ่ง