BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - เกี่ยวกับการสนับสนุน TTY

background image

เกี่ยวกับการสนับสนุน TTY

เมื่อคุณเปดการสนับสนุน TTY และเชื่อมตอสมารทโฟน BlackBerry ของคุณกับอุปกรณ TTY ซึ่งทำงานที่ 45.45 บิตตอวินาที คุณจะสามารถโทรออกหรือรับสายจากอุปกรณ TTY

ได สมารทโฟนของคุณออกแบบขึ้นเพื่อแปลงสายโทรศัพทที่รับใหเปนขอความที่คุณสามารถอานไดบนอุปกรณ TTY
หากอุปกรณ TTY ออกแบบมาสำหรับใชกับแจคเสียบชุดหูฟงขนาด 2.5 มม. คุณตองใชอุปกรณเสริมอะแดปเตอรเพื่อเชื่อมตออุปกรณ TTY กับสมารทโฟนของคุณ หากตองการดูอุปกรณเสริ

มอะแดปเตอรที่ Research In Motion ใหการรับรองสำหรับใชงานกับสมารทโฟนของคุณ ใหไปที่

www.shopblackberry.com