Hỗ trợ BlackBerry Curve 9370 9360 9350

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9350/9360/9370

Smartphones

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-27

SWD-20120927103255931

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 9

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 9
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 28
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 33
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 41

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 47

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 47
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 48
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 49
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 51
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 52
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 52
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 53
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 54
Phím tắt: Tin nhắn ...................................................................................................................................... 55
Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm .............................................................................................................. 56
Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý ..................................................................................................... 57
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 58
Phím tắt: Trình duyệt .................................................................................................................................. 59
Phím tắt: Tìm kiếm ...................................................................................................................................... 60
Phím tắt: Bản đồ ......................................................................................................................................... 61
Phím tắt: Lịch ............................................................................................................................................. 61
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 62

Điện thoại ................................................................................................................................................... 63

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 63
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 83

background image

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 87

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 87
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 89

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 91

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 91
Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 128

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 134

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 134
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 141

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 142

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 142
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 161

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 165

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 165
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 169

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 170

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 170
Mẹo: Trình duyệt ....................................................................................................................................... 184
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 185

Lịch ......................................................................................................................................................... 187

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 187
Mẹo: Lịch ................................................................................................................................................. 196
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 197

Danh bạ ................................................................................................................................................... 199

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 199
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 209

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 210

background image

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 210
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 214

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 215

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 215
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 215
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 215
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 216

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 216

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 216
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 217
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 219
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 219
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 219
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 220

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 221

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 221
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 228

Bàn phím ................................................................................................................................................. 229

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 229

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 232

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 232
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 234

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 235

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 235
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 239

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 241

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 241
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 243

background image

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 244

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 244
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 248
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 250

ng dụng ................................................................................................................................................. 251

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 251
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 253

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 257

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 257

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 259

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 259
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 261

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 263

Mạng di động ........................................................................................................................................... 263
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 270

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 281

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 281
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 284

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 286

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 286
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 294

Công nghệ NFC ........................................................................................................................................ 298

Cách sử dụng: Công nghệ NFC .................................................................................................................. 298
Gỡ rối: Công nghệ NFC ............................................................................................................................. 304

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 306

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 306

background image

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 308

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 308
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 308
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 309
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 309

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 310

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 310
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 314

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 315

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 315
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 322

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 324

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 324
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 329

Bảo mật .................................................................................................................................................... 330

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 330
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 361

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 364

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 364
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 364
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 365
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 365
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 365

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 367

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 367
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 370

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 372

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 372

background image

Máy tính ................................................................................................................................................... 382

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 382
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 382

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 383

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 385