BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Tạo thư mục ảnh

background image

Tạo thư mục ảnh

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin > biểu tượng nh.

2.

Bấm phím

> Thêm thư mc.

3.

Nếu cần, hãy thay đổi vị trí thư mục được tạo.

4.

Nhập tên cho thư mục.

5.

Nhấp OK.