BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Thay đổi hình thu nhỏ cho phim

background image

Thay đổi hình thu nhỏ cho phim

Bạn có thể tạm dừng một phim bất kỳ lúc nào và sử dụng ảnh xuất hiện trên màn hình tạm dừng làm hình thu nhỏ cho phim
đó.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin > biểu tượng Phim.

2.

Phát một phim.

3.

Nếu các nút điều khiển đa phương tiện không xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình, hãy nhấp vào bảng cảm ứng.

4.

Khi phim hiển thị ảnh bạn muốn sử dụng làm hình thu nhỏ, hãy nhấp vào biểu tượng .

5.

Bấm phím

> Thiết lp phim thu nh.