BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Chỉ báo trạng thái cho các chứng chỉ, khóa PGP và cấu hình ủy quyền chứng chỉ

background image

Chỉ báo trạng thái cho các chứng chỉ và khóa PGP

Chbáo

Mô t

Chứng chỉ hoặc khóa PGP có mã riêng tương ứng được lưu trên điện thoại thông minh
BlackBerry hoặc thẻ thông minh của bạn.

Chuỗi chứng chỉ hoặc khóa PGP được tin cậy và hợp lệ và trạng thái rút lại là tốt.

Trạng thái rút lại không xác định hoặc khóa chung yếu.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

344

background image

Chbáo

Mô t

Chứng chỉ, một chứng chỉ trong chuỗi chứng chỉ, hoặc khóa PGP không tin cậy, bị rút lại, đã hết
hạn, không hợp lệ hoặc không thể xác minh.

Chỉ báo trạng thái cho các cấu hình ủy quyền chứng chỉ

Chbáo

Mô t

Một chứng chỉ hợp lệ được kết hợp với cấu hình ủy quyền chứng chỉ.

Một chứng chỉ mới đang được lấy về vì chứng chỉ hiện tại đã được đặt thời gian sớm hết hạn.

Yêu cầu đăng ký đang chờ phê duyệt từ ủy quyền chứng chỉ.

Quá trình đăng ký với cấu hình ủy quyền chứng chỉ đang chờ xử lý vì phải có thao tác từ người
dùng để tiếp tục, hoặc vì quá trình đăng ký được sắp xếp thời gian thực hiện sau.

Quá trình đăng ký với cấu hình ủy quyền chứng chỉ được yêu cầu và sẽ xảy ra tự động.