BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Khóa điện thoại thông minh khi tháo thẻ thông minh ra khỏi đầu đọc thẻ thông minh

background image

Khóa điện thoại thông minh khi tháo thẻ thông minh ra khỏi đầu đọc thẻ

thông minh

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Mt khu.

3.

Nếu cần, hãy đổi trường Xác thc người dùng thành Ththông minh.

4.

Chọn hộp chọn Khóa khi tháo th.

5.

Bấm phím

> Lưu.

Thông tin liên quan

Tôi không thể mở khóa điện thoại thông minh của mình bằng thẻ thông minh,

362