BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Tôi mất kết nối với bộ phụ kiện trên xe hơi có hỗ trợ Bluetooth

background image

Tôi mất kết nối với bộ phụ kiện trên xe hơi có hỗ trợ

Bluetooth

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra và đảm bảo rằng bộ phụ kiện trên xe hơi của bạn sử dụng phiên bản phần mềm khả dụng mới nhất. Để biết

thêm thông tin về phiên bản phần mềm của bộ phụ kiện trên xe hơi hỗ trợ Bluetooth, hãy xem tài liệu đi kèm với bộ phụ
kiện trên xe hơi của bạn.

• Di chuyển điện thoại thông minh BlackBerry của bạn tới một vị trí khác trong xe hơi hoặc quay điện thoại thông minh

sang hướng khác. Vị trí ăng-ten BlackBerry của điện thoại thông minh Bluetooth so với ăng-ten Bluetooth của bộ phụ
kiện trên xe hơi của bạn có thể ảnh hưởng tới kết nối Bluetooth.