BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Lưu thông tin cuộc gọi hội nghị

background image

Lưu thông tin cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể lưu thông tin cuộc gọi hội nghị để nó được tự động thêm vào các trường của cuộc gọi hội nghị khi tạo cuộc họp
cuộc gọi hội nghị từ điện thoại thông minh BlackBerry.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Lch.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > Cuc gi hi ngh.

3.

Nhập thông tin cuộc gọi hội nghị.

4.

Bấm phím

> Lưu.