BlackBerry Curve 9370 9360 9350 - Ẩn những tác vụ đã hoàn tất

background image

n những tác vụ đã hoàn tất

1.

Trên màn hình chính hoặc trong thư mục ng dng, hãy nhấp vào biểu tượng Tác v.

2.

Bấm phím

> n đã hoàn tt.